"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Estratègies de reducció

Les tasques que pot fer un arquitecte tècnic per a reduir l'impacte ambiental del sector de l'edificació són múltiples. Reduir el consum d'energia dels edificis, millorar-ne la durabilitat o pensar en els sistemes constructius més adients són algunes de les estratègies de reducció d'emissions de CO2 més habituals, però també n'hi pot haver d'altres de menys evidents. Per exemple, tenint en compte el creixent ús de les dessaladores per a obtenir aigua potable, implantar sistemes de recollida i reaprofitament d'aigua ja és també una mesura de reducció d'emissions de CO2.

Coŀloca l'arquitecte tècnic del centre de la imatge en alguna de les situacions que l'envolten per veure alguns exemples de com millora la situació ambiental gràcies a la presència del tècnic.