"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Rellevància del sector de l'edificació

Si definim el sector de l'edificació com el conjunt de les activitats destinades a crear i mantenir l'habitabilitat necessària per a les activitats socials, podem afirmar que és responsable de la tercera part de les emissions d'Espanya.

sector edificació Emissions de gasos d'efecte hivernacle imputables al sector de l'edificació.

És necessari intervenir sobre el parc edificat existent si es vol reduir de forma efectiva la quantitat d'emissions dels edificis. No es tracta d'una intervenció puntual, cal transformar permanentment els edificis per incrementar la seva eficiència.