Casa de Palla a Vallgorguina

Aquest habitatge unifamiliar realitzat amb bales de palla i en autoconstrucció assitida ha estat pioner entre les construccions en palla ja que ha estat la primera edificació a Espanya realitzada en una urbanització i que ha comptat amb un projecte i finançament convencional. Cal destacar que el projecte és anterior a l'entrada en vigor del CTE. L'obtenció de llicència, permís d'obra així com d'assegurances corresponents ha implicat una intensa activitat informativa per part de promotor / autonconstructor i l’arquitecta.

El projecte i l'obra van ser finalistes en el premi a la innovació en la construcció 2009 que organitza el CAATEEB i ha estat objecte d'un extens article a la revista "L'informatiu", n319, 2010. L'obra ha estat publicada al catàleg "Futur en Construcció" editat per MATER-FAD i la Generalitat de Catalunya.

L'edificació està situada al límit nord de la Urbanització Canadà Park, al terme municipal de l'Ajuntament de Vallgorguina. Els propietaris han fet una exhaustiva recerca de solars en urbanitzacions pròximes al seu anterior habitatge per trobar una parcel·la amb bona orientació i el més "rural" possible. La forta pendent del terreny i la condició d'obra a realitzar en autoconstrucció han guiat en la recerca d'una solució d'emplaçament que pogués:

 • Minimitzar el moviments de terra i murs de contenció.
 • Eliminar la necessitat de transport de terres d'excavació fora de la parcel·la.
 • Minimitzar la necessitat de bastides i reduir al màxim els treballs en altura.
S'ha buscat també minimitzar la tala d'arbres i la integració dels volums edificats al perfil del pendent amb l'objectiu de fer "desaparèixer" la casa al terreny.

El disseny és el resultat de la combinació de criteris de definició de programa i construcció conseqüents a la demanda d'edificació de primera residència de baix impacte ambiental, o components tòxics, reduït consum energètic i pressupost a realitzar en autoconstrucció.

Criteris de disseny bioclimàtic:

 • Aprofitament solar en façana sud: mur trombe
 • Amortiment ona tèrmica i reducció illa de calor: sostre verd
 • Ventilació creuada entre façanes sud i nord i entre planta semi-soterrada i planta primera.

Criteris emprats en la selecció de materials:

 • Materials eficaços: mínima energia gris incorporada a paritat de prestació
 • Materials biodegradables
 • Materials no tòxics al llarg del seu cicle de vida
 • Materials reciclables

Criteris seguits per garantir la salut de la casa i dels seus habitants:

 • Eliminació de materials amb components derivats de la indústria petroquímica (amb exclusió de làmina impermeable EPDM de coberta verda i canonada i cablejat on però s'ha aconseguit eliminar el PVC)
 • Eliminació de barreres de vapor: regulació d'humitat interior mitjançant arrebossat en argila i ventilació natural

En referència a edificació tipus actual a Catalunya es considera que els impactes ambientals s'han reduït en tots els materials amb excepció de la fonamentació que s'ha realitzat amb un sistema convencional de sabata correguda de formigó armat, encara que la reducció global de pes de l'edificació ha permès una certa reducció de quantitats de formigó necessari. Aïllants:

 • Fardells de palla en parets
 • Fibra de cànem en juntes fusteria-paret
 • Suro granular en cobertes
 • Vidre cel·lular en mur de contenció
Estructura:
 • Perfils de fusta de pi
 • Panells de fusta contralaminada
Tancaments, revestiments i altres:
 • Fusteria exterior amb Làrix laminat
 • Revoqui interior: morter d'argila
 • Revoqui exterior: morter de calç
 • Xarxes de suport arrebossat i juntes: jute i canyís
 • Protecció i acabat de parets, paviments i envans amb pintures i olis naturals
 • Envans interiors en panells de palla premsada
 • Canonada en polipropilè

Estratègia general de construcció aplicada: materials "low tech": de fàcil col · locació, reparació i manteniment

Demanda estimada: 2129 kWh / a Percentatge d'energia renovable (tèrmica): 90% Percentatge d'energia renovable (elèctrica): 0%

Valors per l’estalvi energètic:

 • Valors U de parets: 0,12 W/m2K
 • Transmitància Fusteria: 1,2 W/m2K
 • Desfasament tancament vertical: 14,1 hores
 • Desfasament tancament coberta: 18,7 h

La casa no disposa de connexió a xarxa de sanejament: totes les aigües residuals es depuren i reutilitzen en la mateixa parcel·la. Estratègies emprades per a la reducció de consum d'aigua:

 • Inodors en sec.
 • Depuració natural d'aigües grises i utilització de les mateixes per a reg.
 • Fontaneria amb sistema de reducció de cabal.
Seguint dades de càlcul així com apareixen en el Manual d'aplicació de Segell GBC-Verd (Juny 2012) la demanda d'aigua de referència per aquest habitatge (sense comptar amb reg) correspondria a 156l/persona/dia. La utilització de vàter en sec implica una reducció de 24l/p/d.

L'edifici no compta amb cap certificació. En aquests moments estem realitzant estudis a posteriori amb Design Builder i confrontant les dades de simulació amb les dades de consum real.

Arquitecte

Valentina Maini

Aparelladors

Maren Termens, Xavier Baldrich

Emplaçament

C/Xampinyó s/n , Urb.Canada Park, Vallgorguina, Barcelona

Any de construcció

2008

Ús de l'edifici

Residencial, primera residencia

Tipus de promoció

Privada