EVA - SALA BLANCA

Rehabilitació aplicant criteris de bioconstrucció i de biohabitabilitat d’un espai diàfan d’uns 78 m2 ubicat al casc antic de Barcelona. La sala forma part de les instal·lacions de la cooperativa d’advocats Col·lectiu Ronda que com a promotors, han volgut destinar un espai per a rebre a les persones afectades de malalties ambientals -com la sensibilitat química múltiple o l’electrosensibilitat-.

El disseny de la proposta de rehabilitació s’ha basat en aconseguir les característiques ambientals més semblants a una “sala blanca”, un espai amb una qualitat ambiental més biòtica i més apta per a les persones sensibles, evitant introduir agents ambientals de risc per a la salut -físics, químics i biològics-, i eliminant o apantallant els existents.

Sota aquestes premisses neix EVA, un Espai amb Valor Ambiental, un Espai de Visita d’Advocats, un Espai de Vivències d’Associacions, un punt de trobada en un entorn saludable per ser atès pels professionals jurídics i per compartir experiències amb altres afectats.

La sala està ubicada en una primera planta d’una finca regia del Barri de Sant Pere de Barcelona. Ha estat una premissa el fet d'adaptar-se a les directrius de conservar la personalitat de la façana, segons les indicacions de Patrimoni.

La morfologia de l'espai i la seva relació amb l'entorn no permeten l'aprofitament solar passiu. El disseny s'ha concentrat en el repte de la integració dels sistemes de renovació de l'aire i l'elecció de materials aptes per persones afectades per malalties ambientals.

L' objectiu de la reforma és dotar les oficines del Col·lectiu Ronda d'un espai on els nivells ambientals de C.O.V. i d'Indicadors de contaminació electromagnètica no siguin significatius per a la salut, segons les normes de la baubiologie.

L' espai en si no reuneix d'entrada característiques preferents per a usuaris afectats per malalties ambientals tant per la seva localització en el casc urbà així com per l'escassa possibilitat de ventilació natural, però ofereix la possibilitat d'accés quasi directe des del carrer Sant Pere reduint el recorregut per espais no adaptats a les exigències d'aquest col·lectiu de clients afectats per S.Q.M.

El projecte ha estat inclòs en el catàleg "Futur en Construcció" editat per MATER-FAD i la Generalitat de Catalunya.

L’actuació ha estat a nivell de l’embolcall interior, no actuant en la pell de l’edifici, amb un espai molt estret que ofereix una percepció de tub, sense la possibilitat de treballar segons criteris d'il·luminació natural i ventilació creuada al només disposar d’una finestra d’obertura al carrer.

Una diagnosi prèvia de l’estat de la sala –mesures ambientals de les radiacions naturals i artificials -radioactivitat, camps elèctrics, electromagnètics,...- i una termografia han estat la base per definir els criteris d’actuació.

El disseny arquitectònic ha valorat la preservació de l’estructura original, com el sostre amb revoltons, la finestra amb arcades o de la distribució dels baixants del lavabo, i ha estat amb el treball acurat de les formes com s’ha resolt l’aportar unes formes més harmonioses i un equilibri a l’espai, realitzant un banc sota el qual s’amaguen el circuit de renovació de l’aire de la sala –evitant un calaix al sostre-, així com el pas de les instal·lacions elèctriques.

Els criteris de selecció dels materials han siguts els següents:

  • eliminació de productes amb Component Orgànics Volàtils (COV)
  • baixa toxicitat

La necessitat de treballar amb mínimes o zero emissions de COV i la col·locació de la capa d'aïllament a l'interior amb possibles condensacions intersticials ha reduït de forma dràstica les alternatives de materials eco-compatibles disponibles.

Entre les seccions d'envolvent disponible s'han avaluat els impactes amb l'eina Baubook.

Cada material empleat ha passat per un test empíric realitzat amb usuaris de l'espai i afectats per malalties ambientals.

Amb aquestes limitacions especials igualment els productes empleats ens han permès baixar de forma significativa l'impacte dels materials utilitzats tradicionalment pel mateix ús i en particular:

  • aïllament amb plaques de vidre cel·lular
  • panells de revestiment en argila
  • morter d'acabat de cal sense additius
  • pintura al silicat

S'ha avaluat l'estat existent de la dispersió tèrmica en l'envolvent del local mitjançant revisió de les superfícies (forjats i mitgeres) amb una càmera termogràfica.

Una cop constatada l' escassa dispersió tèrmica existent en els forjats i una molt elevada dispersió tèrmica en mitgeres laterals i façana, s'ha realitzat una valoració d'alternatives possibles per aïllament interior compatibles amb la situació d'us i col·locació i aptes per afectats per SQM. Per la comparació de dades ambientals s'ha utilitzat l'eina Baubook.

Els materials emprats destaquen per tenir un bon comportament de regulació tèrmica, amb un bon aïllament amb vidre cel·lular i l’ús de l’argila.

S’ha apostat per disposar de punts de calefacció radiant elèctrica integrada en algunes de les plaques d’argila, sempre controlant les distàncies de seguretat dels transformadors respecte als espais d’ús a fi de minimitzar i evitar la contaminació elèctrica i electromagnètica envers les persones.

La demanda estimada de consum d'aigua prevista per ús ocasional de bany i pica és de 80l setmanals.

La neteja del local es realitza amb maquines de vapor amb absència total de detergents.

S'ha instal·lat un vàter de doble descarrega i aixeta amb sistema de reducció de cabal.

Ens sembla interessant constatar que s'han mantingut els beneficis ambientals dels revestiments amb argila reduint de forma significativa el consum d'aigua que normalment va associat amb aquest material gràcies a la introducció a Espanya d'aquest nou producte de panells d'argila de 22mm de gruix que permeten el muntatge en sec.

S’ha realitzat una diagnosi de la construcció abans d’emprendre cap actuació, realitzant un estudi de biohabitabilitat que inclou les mesures i la valoració dels paràmetres i indicadors relatius a agents ambientals de risc per a la salut -radiacions naturals i artificials-, així com una termografia. Els resultats han estat la base per a aportar i dissenyar opcions de rehabilitació saludables.

S’ha realitzat un seguiment de tots els processos constructius de l’obra amb la mesura i anàlisi dels paràmetres e indicadors recomanats pels estàndards de la Norma SBN 2008 promulgada per l’ Institut Alemany IBN -Institut für Baubiologie + Ökologie Neubeuern-.

Arquitectes

Valentina Maini i Elisabet Silvestre

Emplaçament

c/Sant Pere més Alt 59, baixos 08003 Barcelona

Any de construcció

2012

Ús de l'edifici

Despatx

Tipus de promoció

Privada