Parc Agroalimentari Gardeny

És la rehabilitació de les antigues casernes militars del Parc Gardeny de Lleida en el nou Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

El projecte consta de tres edificis existents, en forma ”H”. Aquests 3 edificis s’han reconvertit en grans contenidors multifuncionals, conservant els 6 volums lineals existents de planta diàfana flexible i oberta als canvis d’ús i connectats entre sí.

El projecte cobreix els patis existents entre els edificis, amb l’idea d’enllaçar els tres volums preexistents en un únic volum, mitjançant la disposició d’hivernacles modulars extrets directament de la industria agrícola generant així un espai tèrmic que permet, juntament amb altres estratègies bioclimàtiques, aprofitar els recursos naturals en l’obtenció del confort interior.

El parc científic tecnològic agroalimentari “PCiTAL GARDENY” esta situat a la ciutat de Lleida. L’objectiu del projecte es l’inici d’un procés de rehabilitació d’una area residual de la ciutat, integrant la activitat pròpia del territori lleidatà.

Hi ha tres aspectes importants que permeten un bon comportament bioclimàtic dels edificis. El primer de tots es l’espai hivernacle, que consisteix en cobrir els espais al aire lliure entre els tres edificis creant un hivernacle extret directament del reciclatge d’hivernacles holandesos. El segon es el tractament de la façana, els edificis existents no tenien aïllament tèrmic i el punt prioritari va ser reforçar la inèrcia dels murs existents. D’aquesta manera es va projectar un aïllament continu des de l’exterior, conservant la inèrcia cap l’interior. I el tercer aspecte va ser la coberta, amb el pas del temps es van anar reformant les cobertes, es va decidir derivar totes les capes per sobre del forjat, i per sobre es va col·locar una coberta ecològica aljub, amb les conseqüents bones condicions de protecció e inèrcia tèrmica.

Es van utilitzar materials de baix impacte ambiental i reciclabilitat alta. Es van substituir els materials aïllants més contaminants per materials naturals i també es van utilitzar materials reciclats o reciclables. Per exemple el sistema d’hivernacle que es proposa es base en la segona utilització de peces, perfils metàl·lics i vidres, ja utilitzades anteriorment en un altre hivernacle.

En la davant projecte es va avaluar mitjançant models energètics la demanda energètica associada a les característiques arquitectòniques i constructives de l’edifici per a poder decidir les possibilitats de reducció. Les decisions sobre els sistemes constructius, els espais-atrio i l’efecte d’humitat i la vegetació ens permeten un estalvi al voltant de un 23 % en calefacció i un 50 % en refrigeració.

S’aprofita i es reutilitza totes les aigües, ja provinguin de la pluja, de la condensació externa produïda per la boira i de la humitat generada per la vegetació d’umbracle - hivernacle.

Aquest cicle de reaprofitament te una importància principal en la cobertura del patis centrals amb un sistema tipus hivernacle important del camp de l’agricultura. Amb aquesta coberta es recull l’aigua de la pluja, de la condensació externa producte de la boira i de la humitat interior generada per la vegetació, i es canalitza cap a uns dipòsits enterrats al terra del patis. Aquesta aigua realimenta el sistema sent utilitzada tant pel reg de la vegetació d’aquest patis com per ser vaporitzada amb humidificadors, de manera que la seva evaporació ajudi a refrescar l’ambient durant el rigor de l’estiu.

A més a totes les zones humides dels edificis es preveuran instal·lacions amb limitadors de cabal i mecanismes d’estalvi d’aigua.

Per tal d’assegurar un bon funcionament bioclimàtic de l’edifici es clau el seguiment del funcionament, manteniment i optimització del sistema proposat en projecte. Amb la col·laboració de CINME s’avalua durant l’estació d’hivern i l’estació d’estiu: el confort tèrmic dins del hivernacles; el grau de ventilació dels hivernacles i l’eficàcia del aspersors com a sistema de refrigeració. Tots els resultats son recopilats i s’estudien per a continuar millorant les prestacions dels edificis.

Arquitectes

Pich Aguilera, Josep Maria Puigdemasa i Teresa Batlle

Arquitecte tècnic

Felip Solsona

Emplaçament

Parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida

Any de construcció

2009

Ús de l'edifici

Industrial

Tipus de promoció

Privada