RENÉ + QUE Electrodomèstics

Es tracta de la reforma de l’establiment comercial René + que electrodomèstics, negoci familiar, al barri de Ciutat Vella de Barcelona des de 1943. L’objectiu ha estat l’adaptació del funcionament de la botiga cap a un consum més responsable i de l’espai físic amb paràmetres de bioconstrucció.

Aprofitant el llarg front de façana (22 ml.) i les grans obertures (aprox. 50 m2) es pretén convertir la totalitat de la superfície de botiga de 169,55m2 en espai expositor.

L’establiment es troba a la planta baixa d’un edifici construït aproximadament cap al 1890. Les reformes realitzades al llarg dels anys havien desvirtuat considerablement l’estat original tan de l’interior com de la façana.

L’actuació s’ha preocupat d’adequar les necessitats del client, recuperant el valor de l’espai i els materials originals utilitzant de nous materials naturals i amb instal·lacions eficients i saludables per un espai lliure de tòxics pels treballadors de la botiga, clients i els mateixos operaris encarregats de dur els treballs de la reforma.

La fi de tot aquest esforç és incentivar un model de venda que impliqui al consumidor en la seva decisió per a la compra i ús “eficient” d'aquests aparells que s'han convertit en indispensables per a la nostra societat de benestar.

L’establiment es troba a la planta baixa d’un edifici del barri de Ciutat Vella (Barcelona) construït al voltant de 1890. Fa front a dos carrers: es pot accedir bé pel Passeig Lluis Companys 13, bé pel carrer Rec Comtal 21-23. Previ a la redacció del projecte es va encarregar un estudi de geobiologia per valorar l’emplaçament des de la perspectiva de les energies naturals i artificials que l’envolten. Les energies de les radiacions naturals i les energies artificials interactuen amb els processos biològics dels éssers vius. La presència de forma harmònica o alterada de les radiacions i energies pot incidir en la salut dels éssers vius i associa la nostre vitalitat i salut de la llar al lloc on vivim, treballem i dormim, especialment als llocs de màxima permanència.

El projecte de rehabilitació es basa en criteris de bioconstrucció i s’han tingut en compte aspectes de caràcter bioclimàtic i de salut. Cal esmentar que es van realitzar l’anàlisi de geopaties i de Fengshui.

Pel que respecta als aspectes bioclimàtics, es va recuperar el front de façana tot afavorint l’accés de llum natural a l’interior. Amb l’estudi d’assolejament es va verificar que era necessari algun tipus de protecció. No era suficient l’ombra projectada dels edificis del voltant. La protecció amb la instal·lació de tendals es doble. Per evitar l’escalfament interior a l’estiu i per protegir els productes exposats de la radiació ultraviolada els tendals es col·loquen solament en la façana sud-est per crear una visera que ajudi a esmorteir la intensa radiació solar. Aquests estan fabricats amb teixit Mivetex, fabricat amb fils de fibra natural, creats a partir d'una cinta de bipolímer de cel·lulosa pura obtinguda a partir de coníferes sostenible i blanquejada sense clor. Totalment biodegradables.

Les 6 grans obertures de façana (2,35m d'ample x 3,75m d'alt) s'han resolt amb un sol vidre suportat per una perfilería oculta de ferro. El vidre és de control solar Sunergy Clear 6+6. Un vidre absorbent que minimitza la reflexió des de l'exterior i redueix en un 50% la transmissió solar. Protegeix els productes de la decoloració allargant la seva vida útil.

L’objectiu principal: aprofitar l’existent i el que es trobava en bon estat. Recuperàrem l'envolvent original formada per una façana de pedra, tancaments interiors d'obra de fàbrica, pilars de forja i bigues de fusta en sostre. Els tancaments exteriors de pedra havien perdut la seva capacitat higroscòpica amb la càrrega de guixos i morters de ciment. Era innecessària la substitució del paviment de terratzo per trobar-se en bon estat. A més el seu comportament enfront del desgast és molt bo.

Es va realitzar un esforç considerable per utilitzar productes nous que fossin acceptats per la bioconstrucció.

El desnivell del paviment una vegada eliminats els murs interiors va fer improvisar una tarima formada per taulers OBS tractats amb olis Kunos de Livos sobre rastrells de fusta. Els espais buits es van emplenar amb argila expandida per esmorteir sons.

Per amagar el cablejat de la zona de les TV s'ha realitzat un trasdossat amb plaques Fermacell i subestructura de fusta. Les parets noves s’han realitzat amb la mateixa solució però amb plaques Fermacell per les dues cares.

Assessorats per l'empresa Keim es va experimentar amb els morters de reparació de pedra per solucionar diverses trobades entre la nova fusteria i la pedra de façana. Així com la reparació puntual de motllures que s'havien vist afectades pel desplaçament del plànol de fusteries, requisit d'obligat compliment per la normativa d'edificis catalogats de Barcelona.

Les pintures i vernissos utilitzats són de la casa Biofa. Pintura mineral Solimin per a tots els elements nous de Fermacell. Fons protector i laca per a les columnes de forja existents. Impregnació Proselex per a les parets d'obra de fàbrica recuperades. Oli per a la hidratació de les bigues de fusta i la subestructura de fusta del trasdossat.

El mobiliari s'ha resolt amb taulers aglomerats d'encenall gran OSB tractat bé amb olis Livos Kunos o Kaudet.

L’estalvi aconseguit amb la nova instal·lació elèctrica ha estat d’aproximadament 70-75% gracies a la combinació d’enceses i al tipus de lluminàries (florescència i halogenurs metàl·lics). Llum natural no falta al local després de la recuperació de les vidrieres a façana però no era suficient per satisfer les demandes lumíniques d’un establiment comercial. L’establiment es va poder acollir a una subvenció de l’ICAEN per la millora en l’eficiència lumínica.

S’aconsegueix la refrigeració natural de l’edifici mitjançant la combinació de la protecció solar i l’ús selectiu dels mecanismes de ventilació. D’aquesta manera es va evitar l’instal.lació de sistemes de climatització.

La propietat recentment ha fet un canvi de comercialitzadora i ara consumeix energia verda subministrada per Gesternova. Així segueix en l’ús de l’edifici també pràctiques de millora.

L’establiment solament té un bany petit, per les demandes dels treballadors, on no es va intervenir durant la reforma.

Vam decidir d’instal·lar una depuradora per condensació de la casa Aguapur per evitar el consum d’aigua embotellada. A l’hora serveix per divulgar entre els clients aquest sistema de depuració per a casa que reprodueix el cicle de l’aigua a la natura.

Arquitectes

Silvia Ferrer - Dalmau Bosc

Emplaçament

Passeig Lluís Companys, 13 Baixos. Barcelona.

Any de construcció

2009

Ús de l'edifici

Residencial

Tipus de promoció

Privada