Residència de disminuïts físics a Balàfia

La residència per a disminuïts físics a Balàfia ha aconseguit la qualificació energètica A i ha estat el 10è classificat al concurs europeu Sustainable Urban Buildings Award 2013.

La posició de l'edifici ha sigut determinada a partir de criteris ambientals tals com l'assolellament, el soroll i l'impacte visual del volum (coberta enjardinada del volum baix). Tanmateix, la implantació de l'edifici inclou una actuació que s'estén a tot el solar i que inclou una duna verda que genera un primer filtre vegetal de protecció i control d'assolellament i il·luminació.

Els acabats de façana han sigut elegits per tractar-se de materials industrialitzats considerant la seva recuperació i possible reutilització o reciclatge al finalitzar la vida útil de l'edifici.

Durant la fase de construcció es van utilitzar materials petris reciclats com a replè d'excavació.

L'edifici es va dissenyar incorporant l'ús d'energies renovables i de manera que el consum d'energia durant el seu ús fos el mínim.

La zonificació de les instal·lacions, amb sondes de temperatura a cada espai a tractar que ajusten les aportacions a les necessitats, així com l'ús d'elements de tall de la il·luminació en funció de la presència en les zones comunes, afavoreixen els estalvis. Tanmateix, un senzill sistema de control de flux regula l'aportació de les lluminàries properes a la façana dels espais comuns en funció de l'aportació natural existent a cada espai.

Finalment, l'aïllament tèrmic de l'edifici és major que l'estrictament obligatori i es va executar mitjançant un material transpirable. A més a més, l'ús de la pell de l'edifici en forma de lames com element de temperament i control de la llum en els corredors de les façanes oest de l'edifici, permeten obtenir a l'edifici una qualificació energètica màxima A, amb un índex de 0,37.

El solar on s’ubica l’edifici està situat al barri de Balàfia, una zona perifèrica de la capital lleidatana i amb una altitud aproximada de 154,65m sobre el nivell del mar. La seva geometria trapezoïdal respon a la radialitat que genera la rotonda de la Rambla de Pardinyes amb l’Avinguda de Balàfia en els carrers que hi conflueixen i que seccionen les illes.

Aquest entorn ens ha fet entendre l’edifici com un element de geometria senzilla que no col·labori a aportar una nova variable en el paisatge. Diferents testers apareixen en la mateixa illa amb tractaments diversos. Situar l’edifici al fons de la parcel·la ajuda a tancar la configuració ortogonal de l’illa i allibera el màxim espai davant del vial. Aquest espai ajuda a generar un filtre vegetal que ens regula l'orientació i les vistes des de l’interior.

L’aparcament, l’ET i els comptadors es preveuen en la part superior del solar generant una via de servei tangent a la parcel·la veïna.

El projecte s'estructura a partir de dos volums rectangulars que expliciten clarament la seva distinció d’usos: una planta baixa que assumeix els aspectes més públics i comuns, i un superior d’ús més privat. El volum de les habitacions es superposa al de les activitats més públiques i les comunes (zona diürna). És la planta baixa la que ocupa la màxima superfície i ofereix un final urbà com a edifici públic.

L’orientació de les façanes més llargues és Est i Oest. En la part oest situem la zona comunitària de menjador i sala de televisió i reservem l’est pel màxim d’habitacions, que és a la vegada una zona menys sorollosa. Afegim al programa una terrassa per planta d’accés des del menjador que ajuda a filtrar i controlar la llum i l’assolellament de l’oest.

Des de la planta primera d’habitacions s’accedeix a la coberta del paral·lelepípede inferior. Aquesta coberta s’acondiciona com a solàrium en una part i la resta es tracta com a coberta vegetal. En la coberta del cos de les habitacions es situen les instal·lacions i les plaques solars que han de subministrar l’aigua calenta sanitària. Per a optimitzar els recorreguts els sanitaris s’han situat en blocs centrals de serveis. Els recorreguts es repeteixen tant en la planta baixa com en la de les habitacions simplificant-se l'orientació.

L’accés principal es realitza per la cara oest del volum baix. A l’esquerra l’àmbit de control i gestió de l’edifici: vestíbul general amb consergeria, administració, direcció, sala de reunions, coordinació, majordomia i arxiu. A la dreta dos paquets diferenciats. El primer: aules /tallers, el gimnàs de rehabilitació i banys adaptats. El segon amb l’àmbit més públic d’atenció: sales de visita, psicòleg, assistent social, metge i cures, farmaciola i serveis higiènics de reforç.

En un àmbit més restringit, els serveis de l’edifici: recursos humans, hostaleria i la gestió tècnica de l'edifici.

Les plantes superiors acullen el programa residencial permanent. Tenen un caràcter privat. Consten de 15 places de residents cadascuna distribuïdes en 13 habitacions (11 individuals i 2 dobles) cada habitació té un armari d’un metre d’ample i una taula de treball per persona. Cada planta té un assistent amb el seu despatx, uns lavabos i armaris propis per a aquests cuidadors. L’office de planta està prop de l’ascensor de servei, i amb el menjador i la sala d’esbarjo annexes. Des del despatx de l’assistent es té un control visual. Cada pis té tres serveis higiènics adaptats (un d’ells per a lliteres), magatzem de roba neta, magatzem de roba bruta i neteja, magatzem de planta.

Un espai-balcó exterior corregut, configura la façana Oest. Aquest espai filtra i gradua les condicions d’aquesta orientació. Està protegit per un conjunt de lames verticals orientables i motoritzades que regulen aquest control. S’accedeix a aquest espai des de les habitacions situades a aquesta façana, i des de la sala comú.

Exteriorment, en un volum independent, es situa l’ET, quarto de comptadors i aparcament. Una duna vegetal i arbrada ajuda a tamisar l’edifici des del carrer, generant petits espais exteriors de reunions. La resta de l’espai exterior tindrà un acabat de rec asfàltic acolorit sobre un terreny millorat fins a fer possible l’accés de vehicles de cossos d’emergència (bombers).

Cobertes:
Les zones de coberta definides com a planes seran invertides tipus “Intemper” amb les exigències del CTE, amb dos tipus d’acabat: transitable amb llosa “filtron” o vegetal.

Façana 1:
Formada per dos fulls. Lames tipus 150 F d’alumini esmaltat al forn (Lacat Luxacote 7050), aïllament de plaques de poliestirè extruït d’alta densitat, obra de fàbrica 14 cm., “mallatex”, arrebossat interior, cambra d’aire, i cartró guix 15 mm. amb aïllament, enlluït i pintat llis, sòcol de “trusplas”.

Façana 2:
Composta per gero (14cm), arrebossat per la cara interior i acabat de xapa/xapa perforada (a planta baixa), o pasta colorejada d’estructura fina Duracril Ref. 550, “mallatex”. obra de fàbrica 14 cm., arrebossat interior, cambra d’aire, i cartró guix 15 mm. amb aïllament, enlluït i pintat llis, sòcol de “trusplas”. Les fusteries seran d’al·lumini lacat color RAL, amb compliment dels requisits establerts per el CTE, i vidre climalit 6-8-3+3mm.

Façana 3:
Formada per lames “tamiluz” sèrie “Variant” ASM-350A color bronze, asimètriques, oscil·lants d’eix vertical d’alumini lacat de 35 cm. d’ample, barana de passamans de ferro galvanitzat 50mm.x10 mm. separats 100mm., balcó exterior pavimentat / formigó vist pintat anticarbonatació, pasta colorejada d’estructura fina Duracril Ref. 550, “mallatex”. obra de fàbrica 14 cm., arrebossat interior, cambra d’aire, i cartró guix 15 mm. amb aïllament, enlluït i pintat llis, sòcol de “trusplas”o arrambadors de resines d’alta pressió tipus Trespa “Athlon” sobre llistons.

L'energia s'integra en el volum edificatori, a l'haver configurat amb els captadors solars i lames de tancament, una coberta tècnica que incorpora els elements de producció de calor i fred, les bombes de distribució, les unitats climatitzadores i els sistemes de generació i acumulació d'aigua calenta sanitària. Per altra banda, a les plantes d'hospitalització, l'ús d'un sistema de tractament d'aire basat en el terra radiant, minimitza l'impacte dels sistemes d'aire, de manera que les reixes de difusió i distribució de l'aire de renovació tractat en coberta es redueixen a la mínima expressió.

La coberta allotja, com s'ha comentat anteriorment, la planta refrigeradora de la firma AERMEC, model NRL1400L02 de 302 kW tèrmics i un rendiment estacional a càrregues parcials ESEER de 3,65. La producció de calor es realitza utilitzant dues calderes de baixa temperatura, de la firma BUDERUS, model LOGANO GE315 de 230 kW cada una, amb rendiments estacionaris del 96%. La producció d'energia es complementa amb un camp de captació solar que al seu torn fa que la pèrgola envolvent dels elements anteriors, de 69 m2 format per 23 captadors de buit de la firma VIESSMANN model VITOSOL 200T SD3, que generen el 63,2% de la demanda de ACS calculada para el centre.

La distribució d'aigua freda o calenta als diferents consumidors es realitza amb circuïts de quatre tubs, per poder aportar fred o calor en funció de les necessitats individuals dels usuaris, utilitzant bombes que en funció de la demanda, modulen el cabal d'aigua que circula generant un estalvi energètic afegit a la instal·lació. D'altra banda, l'ús de sistemes a baixa temperatura per a calor o alta per a fred, com s'indica a la següent taula, minimitza les pèrdues en les canonades de distribució que s'instal·len en muntants tancats per augmentar el seu aïllament i minimitzar les seves pèrdues.

Aquestes són algunes de les dades més destacades sobre el consum d'energia de l'edifici:

  • Permeabilitat a l'aire: 27 m3/hm2
  • Demanda de calefacció: 83,4 kWh/m2
  • Demanda de refrigeració: 84,6 kWh/m2
  • Consum energètic final: 171.959 kWh/any (68,2% d'estalvi respecte edifici de referència segons Calener GT)
  • Sistema de calefacció: Caldera de gas de baixa temperatura
  • Sistema d'aigua calenta: Caldera de gas de baixa temperatura i captadors solars tèrmics
  • Sistema de refrigeració: Refredadora d'aigua
  • Sistema de ventilació: Ventilació natural / Free-cooling
  • Sistemes renovables: Captadors solars
  • Sistemes de gestió de l'edifici: Sistema de gestió sobre climatització, calefacció, energia solar, irradiació solar sobre la façana, il·luminació natural, il·luminació artificial i incendis.

Arquitectes

ns arquitectes - Mª Àngels Negre i Félix Solaguren-Beascoa

Aparelladors

ATISAE

Emplaçament

Carrer Vic cantonada Maials, Lleida

Any de construcció

2012

Ús de l'edifici

Residència de disminuïts físics

Tipus de promoció

Pública