Edifici de set habitatges públics a Mataró

Edifici de 7 habitatges públics d’HPO de superfície petita per a llogar, local comercial i aparcaments. Classe A del CTE segons Certificació Energètica de Projecte. Ús d’energia geotèrmica i 3 modalitats d’il·luminació natural zenital (previsió d’un consum energètic total de 41,8 Kwh/m2 any i de 16,8 kwh/m2 any per a climatització i producció d'ACS). Aprofitament i re-utilització d’aigües grises i pluvials (previsió consum d’aigua 75 l/per dia). Minimització dels efectes nocius dels camps electromagnètics, alguns aspectes de l’aigua i la contaminació acústica sobre la salut de les persones.

L'edifici ocupa la totalitat d'una parcel·la petita entre mitgeres en sòl urbà consolidat. La parcel·la queda ben comunicada amb els mitjans de transports públics tant urbans com interurbans (una parada d'autobús a uns 100m) i s'han unit els soterranis amb la parcel·la adjacent per tal d'optimitzar-ne la capacitat alleujant el dèficit d'aparcament existent.

El subsòl, 40m de terreny sedimentari sobre sauló (granit semi-fresc) permet el funcionament passiu de la refrigeració a l’estiu utilitzant sistemes de climatització basats amb energia geotèrmica a l’haver perforat fins a 60m en la capa de sauló. Per contra, cal controlar les emanacions de gas radó.

L’edifici es resol amb una sola caixa d’escala i un ascensor que només comunica les plantes sobre rasant. En planta primera es disposen 4 habitatges iguals, dos orientats al carrer i dos al pati posterior de l’illa, tots ells amb terrassa privativa i d’ un dormitori amb una superfície útil de 31m2. En planta segona es disposen 3 unitats, dos d’elles idèntiques a les de planta primera i una que es major que les anteriors amb doble orientació, dos dormitoris i amb una superfície útil de 61m2.

Tots els habitatges són “visitables” segons l’establert al Decret d’Ecoeficiència. En planta sota -coberta es disposen la bugaderia comunitària per al rentat -secat de roba, els estenedors exteriors protegits de les vistes i els recintes tècnics per als acumuladors d’ aigües grises i el RITU.

Les plantes dels habitatges es resolen amb la col·locació en la seva zona central de un “nucli fosc” format pels elements comuns d’accés i els serveis i vestíbul dels habitatges de forma que, perimètricament, es disposin les sales -cuines i els dormitoris amb il·luminació natural directa. Aquesta disposició facilita una gran racionalització de les instal·lacions (en la seva major part centralitzades) en els seus recorreguts, entrades als habitatges i disposició dels mecanismes de control i lectura dels consums particularitzats.

El disseny es basa tant en sistemes passius com en sistemes actius pel control del balanç energètic. Per altra banda, es controlen els nivells interiors de CO2 i d’humitat relativa continguts a l’aire.

S'han utilitzat plafons rígids de vidre reciclat com envans pluvials que permeten el mateix acabat exterior com les façanes i la formació de tancaments verticals ventilats.

Es recomana aquest producte per ser lleuger i fàcil de treballar, es por penjar d'una subestructura metàl·lica o bé de fusta i es deixa acabar exteriorment el que el fa molt adequat per a envans pluvials ja que es pot acabar com les façanes (tal com obliguen tantes normatives municipals).

L'aïllament acústic es resol intercalant una làmina de plom (inaccessible per a les persones) entre habitatges adjacents i l'estació transformadora emprant espessors mínims.

També s'han utilitzat desconnectadors elèctrics automàtics de fase activa (DEAFA) en els circuits elèctrics dels capçals dels llits per tal d'eliminar els camps electromagnètics creats per la pròpia instal·lació elèctrica.

Edifici Classe A segons classificació del CTE i previsió de consum per climatització <17 KWh/m2 i any segons Certificació Energètica.

Sistemes passius:

Disposició exterior dels aïllaments i minimització dels ponts tèrmics que permet la funció estabilitzadora de la inèrcia tèrmica interior. Terrasses privatives com elements de control l’assolellada amb proteccions solars exteriors en els espais principals. Envans pluvials disposats com a façanes ventilades a Sud i Oest.

Tres modalitats d’il·luminació natural: Tub solar i llums Led governats per sensor crepuscular automàtic en elements comuns; il·luminació zenital natural en local comercial amb claraboies transitables i serveis comuns en planta sota-coberta amb claraboies convencionals.

Sistemes actius:

Climatització centralitzada (fred i calor) i ACS amb energia geotèrmica i recolzament elèctric. L’existència d’un substrat granític ha de permetre el funcionament passiu de la refrigeració a l’estiu. Distribució interior de clima per cel-ràs metàl·lic radiant perfectament integrable en els ambients interiors.

Bugaderia comunitària amb aparells semi-industrials Clase A amb forniment d’aigua calenta comunitària (estalvi energètic i d’aigua).

La demanda total d'aigua de xarxa de l'edifici és de 75 l/hab i dia. La proposta compta amb un sistema de reutilització d'aigües grises provinents de lavabos, dutxes, deshumidificadors interiors i rentadores les quals s'acumulen en dos dipòsits ubicats a sotacoberta on, juntament amb el 80% de les aigües pluvials es tracten amb ozó per ser posteriorment utilitzades en la descàrrega dels inodors i preses per a neteja de paviments. El 20% restant de les aigües pluvials es fan servir per a la neteja de la xarxa general d’aigües negres.

A més, la instal·lació de fontaneria compta amb mesures d'estalvi i salut com ara un sistema de filtrat i descalcificació electrònica comunitàries de l’aigua de xarxa, mescladors d’aire en aixetes d’ús facultatiu ( piques, lavabos i dutxes) i doble descàrrega en inodors.

L'edifici compta amb una bugaderia comunitària amb aparells semi-industrials Classe A amb forniment d’aigua calenta comunitària , i un sistema de climatització, aigua calenta sanitària i aigua freda centralitzats i amb les tres lectures particularitzades.

Lectura remota dels consums particulars de climatització, aigua freda i aigua calenta sanitària des de les oficines de la propietat via xarxa telefònica. Gestió i control energètics particularitzats per habitatge.

L'edifici compta amb l’etiqueta de qualificació energètica de l’ICAEN.

certificacio

Arquitecte

Lluís Grau i Molist

Emplaçament

Mataró (Barcelona)

Any de construcció

2008-2010

Ús de l'edifici

Residencial

Tipus de promoció

Pública