Seu corporativa MRW

Edifici d’oficines de tipologia aïllada que consta de planta soterrani, planta baixa i 4 plantes pis. La superfície total construïda es de 6.600m².

L’edifici esta ubicat en el nº de la Gran Via de l’Hospitalet en un solar, ocupat anteriorment per l’antiga seu de MRW i que dona front a aquesta via i al carrer Ciencies. Es troba situat entre dues parcel·les edificades en el límit dels Poligons Granvia Sud i Pedrosa, en un entorn poc suggerent en quant a preexistències tan arquitectòniques com topogràfiques.

L’edifici es planteja doncs com un volum net recolzat sobre un basament, de cota 1,20m, que ocupa el 100% de la zona d’actuació i que dona cabuda, amb un sol soterrani, al màxim número de places d’aparcament cobertes.

Les dimensions del volum edificat sobre rasant responen d’una banda a la necessitat d’obtenir la màxima superfície en planta amb un sol nucli d’accessos, i de l’altre, a donar compliment a les necessitats del client que es concretarien en una imatge corporativa potent i en obtenir la màxima flexibilitat en les seves distribucions.

MRW es una empresa molt compromesa en quant a Responsabilitat Social, i l’edifici projectat pretén reflectir en el seu disseny, els seus valors principals. Així dons les premisses que ens vam fixar per realitzar el projecte eren les de Transparència, Eficàcia i Compromís.

Transparència en la seva relació amb l’exterior, amb l’entorn i entre els seus àmbits interiors, on l’espai flueix a través del seu pati central permetent una fàcil lectura de tot el volum .

Eficàcia en la seva distribució i en la seva capacitat d’adaptació a les necessitats de canvi, en la utilització dels materials i dels recursos. Compromís amb el medi ambient i amb els recursos materials i personals, un edifici que no malgasti, si no que conservi i reaprofiti les energies generades. Així doncs, l’edifici es configura com un espai diàfan al voltant d’un bloc central que conté el pati, el nucli de comunicació vertical i els serveis. Aquesta solució permet que la zona útil d’oficines es desenvolupi sempre en contacte directe amb la façana, aprofitant al màxim la il·luminació natural.

Les façanes disposen d’una doble pell de vidre amb obertures practicables a l’interior i de lames d’alumini i vímet a l’exterior, que controlades a traves d’un actuador solar, permeten regular l’assolellament. L’element que uneix les dues pells és una peça prefabricada de formigó ancorada a l’estructura principal de l’edifici i que suporta l’element pivotant de les lames al mateix temps que permet una fàcil neteja dels vidres exteriors.

La coberta, en les zones no ocupades per la maquinaria tècnica, es enjardinada, i es resol amb un sistema Intemper TF ecològic aljub.

La estratègia constructiva de tot l’edifici anava molt lligada al curt termini d’execució disponible (en total 10 mesos) i al pressupost del client.

En primer lloc es planteja, donades les característiques del terreny, minimitzar l’excavació i l’estructura sota rasant, executant únicament una planta semisoterrada destinada a aparcament. En segon lloc, es projecta una estructura tradicional de pilars i forjats reticulars, però que es porta fins al límit amb llums de 9x9m per tal d’aconseguir uns espais diàfans lliures de pilars.

En quant al tancament de les façanes es dissenya un sistema semi-prefabricat de tal manera que el seu muntatge sigui el més ràpid possible i no interfereixi amb l’execució de la resta de l’obra. Així doncs, un cop aixecada l’estructura, es col·loquen les viseres de les plantes pis realitzades amb peces prefabricades de formigó armat ancorades a l’estructura principal. A continuació s’executen els tancaments de vidre i finalment es procedeix al muntatge de la pell exterior formada per lamel·les d’alumini microperforat alternades amb lamel·les de Vimet.

A part del sistema constructiu que intenta utilitzar al màxim els elements prefabricats, també s’han buscat utilitzar materials resistents i que tinguin poc manteniment. Igualment, i per tal de complir amb els requisits de la certificació Breeam, s’han triat materials que disposessin de les certificacions ambientals homologades.( ISO14000, DAP,etc.)

L’edifici compta amb diferents sistemes per a la reducció de la demanada i del consum energètic:

 • Façana mitjançant lames d’alumini i vimet motoritzades i controlades per un sistema de control centralitzat.
 • Vidres de façana amb molt baix factor solar (0,36) i coeficient de transmissió tèrmica de 1,50.
 • Instal·lacions de climatització d’alt rendiment mitjançant bomba de calor d’alt rendiment i de 4 tubs i inductors funcionant a cabal variable.
 • Sistema de distribució d’aigua a 4 tubs (fred i calor) mitjançant bombes dotades de variadors de freqüència.
 • Enllumenat mitjançant làmpades LED i fluorescents T5 i balasts electrònics DALI, amb regulació d’intensitat en funció de la lluminositat rebuda i de la presència d’ocupants.
 • Sistema de control d’ocupació per a posta en marxa de clima i enllumenat.
 • Ascensors de baix consum, classe A.
La demanda energètica total: 120,7 (kWh/ m2 any) . 1.655 MWh/any en total. Captació energia solar pel 70% de la demanda d’aigua calenta sanitària.

La demanda prevista d’aigua de l’edifici és de 726 m3a l’any. Per tal de reduir el consum d’aigua de la xarxa s’ha previst diverses estratègies:

 • Instal·lació d’aixetes amb reducció del consum i sensors de proximitat.
 • Instal·lació d’aigües grises per a inodors.
 • Instal·lació de sistemes de detecció de presència als nuclis de consum que tallen l’alimentació de l’aigua si no hi ha persones. Això evita fuites no controlades i consums per aquest motiu.
 • Coberta verda amb sistemes de vegetació autòctona que precisen menor reg, o són autosuficients.
 • Captació d’aigües pluvials en un dipòsit soterrat de 45.000 litres que abasteix la xarxa de reg i també la xarxa d’aigües grises d’inodors.
 • Sistema de depuració i filtratge d’aigües de lavabos i dutxes, que reabasteix la xarxa d’aigües grises.
Amb aquests sistemes s’ha estimat una captació d’aigua de 490 m3, i un estalvi d’aigua de xarxa del 68% .

L’edifici compta amb una classificació energètica A, obtinguda gràcies a l’estudi detallat de l’aïllament de l’evolvent, el control de la insolació de la façana mitjançant lames verticals motoritzades i a unes instal·lacions d’alt rendiment, mitjançant sistemes d’inducció i recuperació d’energia d’alta eficiència.

Addicionalment, es té una Certificació Breeam classe ‘Excelente’, obtinguda tant pels sistemes d’energia de l’edifici com també per la gestió dels materials de l’obra, la reutilització d’aigües, i les prestacions de confort visual, acústic i tèrmic que es proporciona als ocupants de l’edifici.

Arquitectes

Nomen i Associats Arquitectes, S.L.P.
Frederic Crespo Nomen - Silvia Crespo Nomen

Aparelladors

Orígens Gestió i Direcció d'Obres, S.L.
David Moliner - Ismael Mora

Emplaçament

Av Gran Via Sur 167, 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Any de construcció

2011 - 2012

Ús de l'edifici

Oficines

Tipus de promoció

Privada