Climarollo (TI 312 RA)

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta Eurofins

Aïllant per a canonades

Característiques:

Climarollo (TI 312 RA) és un aïllant termoacústic de Llana Mineral Natural, que es presenta en foma de rotlles revestits en una de les seves cares amb al·lumini reforçat.

Aplicacions:

Aïllament exterior de conductes metàl·lics de distribució d'aire, tant per a refrigeració com per a calefacció. Els conductes de xapa es forren en trans de 1,20 m de longitud (ample del rotlle) i una dimensió de perímetre d'acord a la secció del conducte, tenint en compte per al càlcul de la mateixa el nombre de plegats (cantells del conducte), l'espessor de la llana i la realització d'una solapa de tancament, que ha de ser posteriorment segellada amb cinta adhesiva d'al·lumini. Els trams de 1,20 m hauran igualment d'unir-se i segellar-se amb cinta adhesiva d'al·lumini.

Disponibilitat:

Rotlles de 1,20m

Destacats:

Ostenta el certificat de conformitat CE, d'acord amb la norma EN 13162, així com el certificat voluntari europeu KEYMARK i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garantitza que Climarollo és un producte biossoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69/CE. Fabricat amb ECOSE® Technology (tecnologia de resina lliure de formaldehids).

Dades de l'empresa:


Knauf Insulation, SL

Av. De la Marina, 54, Polígon Can Calderón

08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon: (+34) 93 379 91 63

www.knaufinsulation.es