Forel

Element alleugerant

Característiques:

Sistema patentat de construcció de forjats, tant unidireccionals com reticulars, basat en un conjunt de revoltons i casetons que s'obtenen per la unió de dues peces complementàries entre si, denominades base i barret, fabricades per un procés d'emmotllament en poliestirè expandit. El poliestirè expandit és un plàstic en forma de perles que es modela amb aportació de calor i les característiques el fan especialment adequat per al seu ús en la construcció, gràcies a propietats com el aïllament, adaptabilitat o resistència mecànica. Les peces es disposen sobre un entaulat continu, de manera que cada barret s'insereix unint quatre bases adjacents i cada base, de la mateixa manera, uneix a quatre Barrets, assegurant amb això un correcte ensamblat en ambdues direccions. En les zones massissades (cèrcols, jàsseres i àbacs) on no es permet la col locació de les peces esmentades es disposa una placa que permet mantenir la uniformitat del conjunt. Un cop realitzat el muntatge, els cassetons delimitaran a manera de motlles perduts canals en una o dues adreces que constituiran posteriorment els nervis del forjat en abocar sobre ells el formigó, prèvia col.locació de les armadures metàl.liques corresponents. D'aquesta manera s'aconsegueix que elements alleugerants i aïllants quedin incorporats a la part inferior de l'estructura del forjat, dotant al mateix d'un aïllament tèrmic intrínsec addicional. La utilització de materials lleugers suposa una reducció de pes propi enfront dels sistemes utilitzats tradicionalment (ceràmica i formigó) el que propicia estalvis de formigó i acer, obtenint majors rendiments en l'execució. Pes propi 100 kg/cm2. Resistència al foc: 180 min. ( reticular ) i 120 min. ( unidireccional ).

Dades de l'empresa:


FOREL, S.A.

Calle Turquesa 15, Parcela 261 (Polígono San Cristóbal)

47012 VALLADOLID

Telèfon: 983396822

[email protected]

www.forel.es