Plaques Climablock

Forjats

Característiques:

El conglomerat de fusta i ciment (CMC) és un formigó lleuger composat per encenalls de fusta reciclada de textura homogènia, mineralitzades i lligades amb ciment Pòrtland. Els encenalls s´obtenen del reciclatge de fusta vella i dels residus de les serradores. El tractament mineralitzant manté intactes les propietats mecàniques de la fusta aturant els processos de deteriorament biològic, convertint la fusta en un material pràcticament inert i augmentant la seva resistència al foc. Els encenalls recoberts amb ciment Pòrtland formen una estructura estable, compacta, resistent i duradora, a la vegada que la seva estructura alveolar permet un bon comportament tèrmic i dóna lleugeresa al bloc. El material és resistent a l´aigua, al gel i a la humitat, és transpirable i innocu. Propietats i dades rellevants: Aïllament tèrmic: La baixa conductivitat tèrmica del CMC afegida a la de la revoltons d´aïllament addicional de poliestirè, o suro, aconsegueix que el forjat obtingui valors molt alts d´aïllament tèrmic. Depenent de la zona climàtica en què ens trobem, compleix amb els requisits del CTE, sense necessitat d´utilitzar aïllament addicional. Aïllament acústic: L´elevada massa del forjat i l´absorció acústica del CMC propicia un elevat aïllament acústic en tota la gamma de freqüències auditives. En cas de requerir un aïllament més elevat s´ha d´inserir una làmina absorbent sota el paviment. La placa de forjat Climablock permet assolir valors de 53 dB d´aïllament acústic a soroll aeri i de 62 dB a impacte. Ràpida execució: La col.locació de la placa es fa de forma molt àgil mitjançant l´ús d´una grua, requerint poca mà d´obra per la senzillesa del muntatge. Amb Climablock no és necessària l´execució prèvia d´un costós encofrat ja que tan sols cal apuntalar les plaques cada 2,5 m de llum entre els suports. Les plaques es fabriquen a mida de l´obra i són molt lleugeres (45 kg/m2) el que permet una còmoda posada en obra amb un elevat rendiment. Sobre ClimaBlock es pot tallar, clavar, cargolar i enganxar com si es tractés de fusta i és molt fàcil de treballar. La base de CMC de 4,5 cm permet el pas d´instal.lacions pel sostre sense cap afecció a l´estructura.

Aplicacions:

Les principal aplicació de la placa ClimaBlock és la construcció de forjats i cobertes portants d´habitatges i edificis.

Disponibilitat:

Plaques PI: Les plaques PI es caracteritzen per posseir revoltons de CMC la qual cosa atorga una major resistència al foc del forjat i posseeixen una elevada duresa. Els rigidizadors laterals de la placa conformen un motlle que permet formar una sòlida estructura. Les plaques són de 100 cm d´amplada i es fabriquen amb gruix de forjat de 15 +5, 20 +5 i 25 +5 en llums de fins a 7 metres. Existeix un tipus de placa aïllant especial per a cobertes que incorpora una làmina de poliestirè addicional. Plaques PF :Les plaques PF compten amb revoltons de poliestirè i són més lleugeres. Les plaques són de 120 cm d´amplada i es fabriquen per gruixos de forjat de 15 +5, 20 +5 i 25 +5 cm i llums de fins a 6,5 m. Existeixen dos tipus de revoltons en aquest tipus de placa de poliestirè i de suro.

Destacats:

La placa de forjat ClimaBlock és una placa semiresistent composada per una base de conglomerat de fusta i ciment, semibiguetes armades i revoltons de material aïllant (poliestirè o suro). La placa té uns valors excel.lents d´aïllament tèrmic i acústic i suposa un suport ideal per a la realització de regates, pas d´instal.lacions i aplicació d´arrebossats.

Dades de l'empresa:


SALDUE INVERSIONES, S.L.

Santo Domingo 5, naves 5 y 7

50196 La Muela

Telèfon: 976 149 554

[email protected]

www.climablock.com