MECANOVIGA PERFIL MVV

Sistema de reparació de forjat

Característiques:

Sistema de reparació de forjats unidireccionals de biguetes de formigó armat o pretensat realitzades amb ciment aluminós, consistent en la substitució funcional de les biguetes deteriorades mitjançant la col•locació sota les mateixes de bigues metàl•liques telescòpiques de xapa d’acer conformades i compostes de tres trams units mitjançant cargols d’alta resistència, capaços d’assegurar l’estabilitat del forjat en cas de pèrdua total de la resistència de la bigueta afectada. Està compost per una biga resistent i dos cartel • les. La biga està composta per sis peces de xapa d’acer A37b (S235JR) zincat que s’ensamblen i s’uneixen mitjançant cargols d'alta resistència. La biga Mecanoviga de reforç es col loca sota la bigueta afectada, aconseguint la transmissió de càrregues de la bigueta a la biga de reforç mitjançant el rebliment de l’espai entre totes dues amb morter de retracció controlada. Previ al retacat de la biga amb morter sense retracció s’efectuarà l’entrada en càrrega de la biga, mitjançant el sistema de tensat.

Dades de l'empresa:


MECANOVIGA S.L.

Pol.Ind. El Camí Ral Paseo del Ferrocarril nº 383

08850 Gavà (Barcelona)

Telèfon: 93 638 98 11

[email protected]

www.mecanoviga.com