SUPER SIKALITE

Impermeabilitzant en pols per morter

Característiques:

Additiu en pols de fraguat normal, per impermeabilitzar morters tradicionals i morters o formigons per projectar. No conté clorurs. Reacciona amb el ciment durant el procés d’hidratació donant origen a substàncies minerals que obturen la xarxa capil•lar, proporcionant d’aquesta manera una elevada impermeabilitat al morter o formigó.

Aplicacions:

L’additiu impermeabilitzant s’utilitza per arrebossats, lliscats i morters en: piscines, depòsits, depuradores i canals; façanes, parets i soterranis; additiu impermeabilitzant per morters secs preparats. També s’usa per confeccionar morters o formigons impermeables per projectar per via seca en: túnels i galeries; excavacions i estabilització de talussos; murs de sosteniment; piscines, depòsits i canals; reparació de formigó, etc.

Disponibilitat:

SIKA-1: additiu impermeabilitzant de fraguat normal per morter i formigó, és una dispersió viscosa de color groc que no conté clorurs. SIKACIM IMPERMEABILITZANT: additiu líquid exempt de clorurs, llest per al seu ús, per impermeabilitzar morters i formigons.

Dades de l'empresa:


SIKA S.A.U ESPAÑA

Ctra. Fuencarral, 72  Polig. Industrial Alcobendas

28108 Alcobendas (Madrid)

Telèfon: 91 657 23 75

via web

www.sika.es