Morters de rehabilitació

Morters de rehabilitació

Disponibilitat:

PREREPAR E: morter modificat d’enduriment ràpid per a aplicació en la rehabilitació i restauració. És un morter monocomponent, en pols, formulat a base de ciments Pòrtland, àrids silicis de granulometria estudiada, additius, polímers i fibres, idoni per a la seva utilització en formigó i en subjecció d’ancoratges, ganxos, etc. COPSATEC 200-210: morter polivalent per a perfilat i reparació no estructural. És un producte monocomponent d’enduriment ràpid, formulat a base de lligants inorgànics, fibres, àrids seleccionats, additius i polímers. La seva gran tixotropia, finor d’acabat i alta treballabilitat permeten una ràpida i senzilla posada en obra en molt diferents condicions de treball, des arrebossats cosmètics fins regenerats de gran gruix en parets i sostres. COPSAGUNIT H: morter sec prebarrejat per projecció amb màquina. És un morter sec constituït per ciment Pòrtland, àrids silicis de granulometria estudiada i additius que el fan idoni per a les operacions de projecció. Els àrids són assecats per tal d’evitar que el ciment reaccioni amb la humitat natural i el morter perdi les seves característiques abans de ser posat en servei. COPSAGUNIT TXT 40: morter de arrebossat gris per projecció en interior i exterior. És un morter en pols prebarrejat en sec a base de lligants hidràulics, àrids de quars seleccionats i additius químics que milloren la seva plasticitat, densitat i retenció d’aigua. S’utilitza sobre murs de maó o blocs de formigó. COPSAGUNIT TXT 60: morter tixotròpic per tematització de façanes i acabats naturals de gruix variable. És un morter sec tixotròpic a base de lligants hidràulics pot ser blanc, gris o acolorit. Un cop pastat es pot aplicar manual o mecànicament amb diferents gruixos. És modelable, moldejable, projectable, estampats i motllures. Especialment dissenyat per a la rehabilitació de façanes.

Dades de l'empresa: