Penetròmetre per a paviments

Mesurador de la resistència a penetració

Característiques:

Els penetròmetres dinàmics són una eina per a realitzar assaigs de penetració, utilitzats en la determinació de les característiques geotècniques d’un terreny, material, sistema o estructura, com a part de les tècniques de reconeixement de les seves característiques físiques i mecàniques.

Aplicacions:

El penetròmetre de G.S.I. Ibérica serveix per a determinar la resistència de penetració tant de materials sòlids i semi-sòlids com d’elements de construcció. Per a la determinació de les característiques geotècniques d’un terreny, consisteixen en la introducció d’un element de penetració, generalment de forma cònica, unit solidàriament a unes armadures, en que la inca es realitza per cops d’un martell amb un pes definit, sobre un capçal col•locat en la part superior de l’armat. Aquest martell s’eleva a una alçada fixada, i es deixa caure lliurement. El resultat de l’assaig és el número de cops necessari per tal que el penetròmetre s’introdueixi una determinada profunditat. En canvi, el penetròmetre també és de gran utilitat en el control de la resistència de penetració que té un material al rebre un impacte.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta dues classes de penetròmetres: PE001: Penetròmetre de pistó per a paviments, escales 0-10 kg ó 0-5 da N/cm2. PE005: Penetròmetre de Butxaca amb quadrant, dissenyat per a assaigs superficials en terrenys durs i semi-tous. Construïts en acer inoxidable, es subministra complet amb estoig, joc de 5 puntes de ø 6.4 - 10 - 15 - 20 i 25 mm.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com