Penetròmetre

Mesurador de la resistència a penetració

Característiques:

Els penetròmetres són una eina per a realitzar assaigs de penetració, utilitzats en la determinació de les característiques geotècniques d’un terreny, material, sistema o estructura, com a part de les tasques de reconeixement de les seves característiques físiques i mecàniques.

Aplicacions:

El penetròmetre de Geonatura serveix per a determinar les característiques geotècniques d’un terreny o en el control de la resistència de penetració que té un material al rebre un impacte. Existeixen diferents tipologies o varietats d’escleròmetres en funció de les seves necessitats i ús. Penetròmetre de dial: lectura en dial mitjançant agulla indicadora en kg o kg/cm². Penetròmetre manual: rang 10.000kN/m². Puntes d’1cm², 2, 3.25 o 5cm². Model per a 1 o 3 metres de profunditat. Penetròmetre per a capes superficials: adequat per a mesures de compactació de sòls, profunditat d’ús de 10cm i mesura fins 6.000kN/m². Penetròmetre lleuger: s’utilitza per a sòls no consolidats amb profunditat de fins 12m. Penetròmetre dinàmic: pot ser de con (per a paviments construïts amb materials solts) o amb motor de 4 temps (acciona el mecanisme elevador a través d’un eix flexible).

Disponibilitat:

Geonatura presenta una gamma de penetròmetres: Penetròmetre de dial: 0313. Penetròmetre manual: 4767. Penetròmetre per a capes superficials: 0316. Penetròmetre lleuger: 0893 i 3569. Penetròmetre dinàmic: 3572D i 3572E.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com