Sonòmetre

Mesurador de nivells de pressió sonora

Característiques:

El sonòmetre serveix per a mesurar nivells de pressió sonora (dels que depèn l’amplitud i, per tant, la intensitat acústica i la seva percepció, sonoritat) y el nivell de soroll que hi ha en determinat lloc i en un moment donat. La unitat amb la que treballa el sonòmetre és el decibel.

Aplicacions:

En els sonòmetres la medició pot ser manual, o bé, estar programada. Existeixen diferents tipologies o varietats de mesuradors làser de distancia en funció de les seves necessitats i ús. Diferenciem 4 tipus de sonòmetres en funció del seu grau de precisió: Classe 0: s’utilitza en laboratoris per a obtenir nivells de referència. Classe 1: permet el treball de camp amb precisió. Classe 2: permet realitzar amidaments generals en els treballs de camp. Classe 3: és el menys precís i només permet realitzar amidaments aproximats, per lo que només s’utilitza per realitzar reconeixements.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma sonòmetres: SN882, SN027, SN400, SN006A, SN026, SN020, entre altres.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com