Conductímetre

Mesurador de la capacitat que té un material per a conduir corrent elèctrica

Característiques:

El conductimetre és una eina de mesura que permet detectar la resistència o capacitat que té un cos o medi per a conduir la corrent elèctrica, és a dir, per a permetre el pas a través de ell de les partícules carregades, bé siguin electrons, els transportadors de càrrega en conductors metàl•lics o semi metàl•lics, o ions, els que transporten la càrrega en dissolucions d’electròlits. Els conductímetres emeten la majoria de vegades la conductivitat elèctrica com valor de medició en µS/cm. Però a vegades s’utilitza també en la pràctica la unitat mg/l (lectura directa del contingut en substàncies sòlides dissoltes). La relació és com segueix: 2 µS/cm = 1ppm (parts per milió) = 1 mg/l. Els conductímetres tenen compensació manual o automàtica de temperatura.

Disponibilitat:

Existeixen conductímetres de model corrent o impermeables a l’aigua, per a aigua corrent o aigua pura. PCE Ibérica S.L. presenta una completa gamma de conductímetres: EC 215: el seu ús és per a laboratoris. HI 9033: aparell per a conductibilitat resistent a l’aigua i a la pols amb un alt rang de medició. HI 98308: per a realitzar comprovacions en aigua pura. HI 98309: per a realitzar comprovacions en aigües molt pures. HI 9835: permeten mesurar tant la conductivitat en µS/cm o bé en ppm (mg/l camp de medició TDS), com la salinitat (NaCl) en % i la temperatura. HI 993310: són especialment adequats per a la determinació de la mineralització total del sòl o de la terra. PCE-CM: per a LF / TDS i temperatura; compensació automàtica de temperatura. PCE-PHD 1: conductimetres multifunció per al valor de pH, conductivitat, oxigen i temperatura. PCE-SM: per a determinar el contingut de sal en medis aquosos en % de pes.

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es