Telèmetre

Mesurador de distàncies, superfícies, volums o angles.

Característiques:

Els telèmetres làser de Geonatura serveixen per a mesurar les distàncies, la superfície, el volum o l’angle entre dos punts, poden ser òptics, ultrasònics o làser.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats de telèmetres segons el seu ús: Telèmetre òptic: inclou brúixola i cronòmetre digital, camp de visió 156m/1000m. Telèmetre ultrasònic: per a ús només en interiors, pes 126g, resolució 1cm. Telèmetre–hipsòmetre: per a distàncies de 10 a 500m, la informació apareix tant en el visor intern, com en la pantalla digital. Telèmetre làser: per a distàncies de 5 a 1000m, resolució 1m, possibilitat de ser prismàtic a la vegada. Telèmetre làser trimble: ideal per amidaments en construcció, inclou ubicacions perilloses o de difícil accés, tals com forats d’ascensor. Medició fins 150m i amb precisió de 2mm fins 30m.

Disponibilitat:

Geonatura presenta una completa gamma de telèmetres: Telèmetre òptic: 4576 Telèmetre ultrasònic: 4062L Telèmetre – hipsòmetre: 3325K Telèmetre làser: 4059K, 3325R, 4062P, 4062M i 4062B. Telèmetre làser trimble: 4062MA.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com