Fissuròmetre "EUROSITE"

Fissuròmetre de regleta

Característiques:

Aparell que s’utilitza en l’amidament de fissures o esquerdes. És un reglet de plàstic transparent sobre el qual hi ha gravades un conjunt de ratlles de gruixos diferents. L’amidament es fa per comparació visual de l’esquerda amb les ratlles dibuixades sobre el reglet un cop superposats tots dos.

Aplicacions:

S'aplica en superfícies planes i registra moviments verticals i horitzontals.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com