NOVOPLAN 21

MORTER AUTO ANIVELLADOR

Característiques:

Pols gris, composta de ciments especials d’enduriment i hidratació ràpids, de sorres de silici de granulometria seleccionada, resines i additius especials. Amasat amb aigua dona una pasta esmunyedissa i fàcil de treballar, amb un òptim poder auto anivellador i secat ràpid. S’aplica en espessors de fins 5mm per capa, sense produir retraccions higromètriques que causin fissures i trencaments. Un cop endurit, presenta bona resistència a compressió, flexió, al punxonament i a la abrasió.

Aplicacions:

Anivellació i allisat de suports nous o ja existents, preparant-los per a rebre paviments de PVC, linòleum, goma, cautxú, suro, tèxtils i agullats en zones on es necessiti una bona resistència a las carregues i al tràfic.

Disponibilitat:

Sacs de 25 Kg

Destacats:

Emissions: baixa emissió de compostos orgànics volàtils

Dades de l'empresa: