Cavity filling

Farcit de buits en el terreny.

Característiques:

Tecnologia utilitzada per omplir els buits en les capes d’aeració del subsòl mitjançant bombament d’argila expansiva Leca ®, amb granulometria controlada i successiva injecció de resina expansiva Uretek Geoplus ® amb elevada pressió d’expansió.

Aplicacions:

Els objectius de la intervenció són els següents: saturar el volum intern, compactar els grànuls que constitueixen el farcit i aconseguir un determinat nivell de precompressió a les parets. El farciment que produeix l’argila expandida Leca ® evita que es produeixin enfonsaments a la superfície, a causa de col•lapses imprevistos de les parets de la cavitat, mentre la pre-compressió induïda per la resina expansiva evita que es verifiquin enfonsaments de la superfície deguts a simples deformacions de les parets mateixes. L’acció combinada dels dos materials permet la completa solució del problema.

Dades de l'empresa:


URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS S.L.U

BP 22 Serris - Cedex 4

77706 Marne la Vallee - Francia

Telèfon: 33 01 60 42 42 42

[email protected]

www.uretek.fr