Gestora de Runes del Bages, S.L.

Àrids reciclats, Catalunya

Aplicacions:

Grava per capes de drenatge, rebliments, anivellació de terrenys, reforçament de murs, aparcaments. Tot-u per granulats per a bases subbases i esplanades millorades per a vies de circulació amb trànsit T0, T1 i T2. Anivellació de terrenys, polígons, aparcaments, rebliment de voreres i canalitzacions, pistes forestals i camins rurals.Fins per jardineria, rebliments de canalització, anivellació de terrenys.

Disponibilitat:

Grava reciclada amb granulomteria d'entre 40 i 60 mm.Tot-u reciclat amb granulometria d'entre 0 i 40mm. Fins reciclats amb granulometria d'entre 0 i 10mm.

Dades de l'empresa:


Gestora de Runes del Bages, S.L.

Gestora de Runes del Bages, S.L.

8240 Manresa

Telèfon: 93 875 30 36

(formulari de contacte)

http://www.runesbages.com/