Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

Àrids reciclats, Catalunya

Aplicacions:

Reblert de canalitzacions i jardineria. Bases de vies de circulació, d’aparcaments i paviments en general. Pistes forestals, camins rurals, aparcaments tous, etc. Subbases i esplanades millorades de vies de circulació amb tràfic T0-T1, T2-T3 i voreres amb tràfic T4. Anivellació de terrenys, polígons i naus industrials, reblerts de voreres, bases de paviments i aparcaments acabats asfaltats o formigonats. Capa de protecció en cobertes invertides.

Disponibilitat:

Grava de Formigó 20-40 mm, Sorres de Formigó 0-10 mm, Fins (tot-u) de Formigó 0-20 mm, Tot-u de Formigó 0-40 mm, Grava Formigó 40-70 mm, Fins (tot-u) Ceràmic 0-20 mm, Grava Ceràmica 20-40 mm

Dades de l'empresa:


Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

C/ Nàpols, 222-224 baixos

8013 Barcelona

Telèfon: 934147488

[email protected]

http://www.grc.cat/