Parque Verde

Àrids reciclats, Asturies

Disponibilitat:

"0-12mm Eco Arido fino (AF 0/12 R)" àrid reciclat natural per farcit de canalitzacions, jardineria, compactació, anivellació de terrenys i camins rurals. "0-25mm Eco Arido frino triturado (AF T 0/25 R)" tot-u artificial per farcits, material de recaptat, bases i subases, capes granulars, sòls millorats, acabats asfaltats o formigonats i pistes forestals. "12-25mm Eco gravilla (AF N 12/25 R)" gravilla natural rentada per paviments, drenatges, protecció de cobertes i pistes forestals. "25-50mm Eco grava lavada (AG M 25/50 R)" per xarxes de drenatge, anivellació i farciments, rases, bases i subases i bases de paviments formigonats. "50-80mm grava guresa lavada (AG T 50/80 R)" per farcits, capes drenants, pica, estabilització de terrenys, drenatge de murs, anivellacions i murs compactats. ">80mm Eco Arido grueso (AG N >80 R)" material heterogeni seleccionat sense triturar per farcits i nucli de terraplens.

Dades de l'empresa:


Parque Verde

COMPLEJO PARQUE VERDE, S/N

33199 Meres

Telèfon: 985 26 90 26

[email protected]

http://www.parqueverde.com/