Programa DAPconstrucción®

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Registrar un producte en el programa DAPconstrucción®

Les DAPcons® tenen una validesa de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que poden produir una variació de l’impacte ambiental en el rang d’entre el 5i el 10% del producte afectat per la DAPcons®, l’organització n’haurà d’informar a l’administrador i posar en marxa una revisió.

Procediment per registrar un producte

Les organitzacions que vulguin registrar un producte en el programa DAPconstrucción® han de:

 1. Contactar amb l’administrador del Programa (CAATEEB) per obtenir el procediment de desenvolupament d’una DAPcons® i les Regles de Categoria de Producte (RCP) aplicables al seu producte. En el suposat que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP per al producte concret, farà falta posar en marxa el procediment per a la seva creació, o bé utilitzar les RCP genèriques, prèvia aprovació de l’administrador del programa.
 2. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. L’informe de l’ACV seguirà el format determinat per les RCP.
 3. Redactar un esborrany de la DAPcons® a partir de l’estudi d’ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.
 4. Procedir a la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat.
 5. Una vegada finalitzada la verificació, si el resultat és positiu, l’organització haurà de presentar a l’administrador del Programa (CAATEEB) tota la documentació necessària i d’acord amb els models establers: DAPcons® informe de verificació i informe d’ACV.
 6. Inscripció de la DAPcons® en el registre oficial del Programa, previ pagament de la quota corresponent.

Esquema DAPcons

Quota per certificar un producte DAPcons®:

Tramitació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa: 5 anys

 • Primera DAPcons® 1.200 €
 • Segona DAPcons® 600 €
 • Tercera DAPcons® 450 €
 • Quarta i següents DAPcons® 300 €

Renovació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa 5 anys

 • Primera DAPcons® 600 €
 • Segona DAPcons® 325 €
 • Tercera DAPcons® 250 €
 • Quarta i següents DAPcons® 175 €

Actualitat

Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

Cerámicas Belcaire és una empresa del sector ceràmic que pertany a la línia ceràmica del Grup Roca.

Més info +

Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen

A finals de l’any 2017, el Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.

Més info +

El número de DAPcons® continua creixent

L’augment de DAPs per a productes de la construcció alineades amb la norma EN 15804 no para de créixer. A nivell mundial hi ha actualment una mica més de 5000 DAPs verificades i registrades en els diferents Programes Operadors.

Més info +

LAVOLA nou verificador acreditat DAPcons®

Els verificadors de Lavola que han estat acreditats són la Cristina Gazulla, Marta Albet, Gabriel Anibal i Ignasi Ballús.

Més info +

Systempool registra les DAPcons® 100.003, 100.004, 100.005, 100.006 i 100.007 per a materials de revestiment i productes adhesius al Programa DAPconstrucción®

L’empresa Systempool, ha desenvolupat cinc Declaracions Ambientals de Producte per la seva gamma de productes KRION®

Més info +

Élite Cementos registra les DAPcons® 100.001 i 100.002 per a productes de ciment al Programa DAPconstrucción®

Aquestes DAPcons inclouen productes de ciment Pòrtland. Ambdós productes es produeixen a la Planta d’Élite Cementos, situada a la Dàrsena sud del Port de Castelló.

Més info +