Atenció! Estem treballant en l'actualització d'aquest tema clau.

Residus

Els residus de construcció i demolició (RCDs), procedeixen en la seva major part d'enderrocaments d'edificis i de les restes dels materials de construcció de les obres de nova planta i de petites obres de reformes en habitatges o urbanitzacions. Conforme a la legislació espanyola marc de residus -Llei 10/1998, de Residus- la competència sobre la seva gestió correspon a les Comunitats Autònomes, llevat dels procedents d'obres menors domiciliàries, que està confiada als ajuntaments. La major part dels RCDs es poden considerar inerts o assimilables a inerts, i per tant el seu poder contaminant és relativament baix però, per contra, el seu impacte visual és amb freqüència alt pel gran volum que ocupen i per l'escàs control ambiental exercit sobre els terrenys que es trien per al seu dipòsit.

Un segon impacte ambiental negatiu es deriva del balafiament de matèries primeres que implica el tipus de gestió que habitualment es fa a Espanya, que majoritàriament no contempla el reciclatge.

Els comunment denominats residus inerts poden tenir diferents procedències: els generats en les demolicions d'edificis, les excavacions de sòls o execució d'obres de reforma en carrers; els originats en carreteres i infraestructures; les excavacions d'obres d'edificació; les barreges dels enderrocs de construcció i els rebutjos o trencaments de la fabricació de peces i elements de construcció.

La majoria d'aquests residus inerts serien reutilitzables, generalment en altres usos en el mateix sector de la construcció, amb operacions de neteja i preparació prèvies no molt complicades, però la realitat actualment en el nostre país és que la majoria es destinen als abocadors (mes o menys controlats) i que els percentatges de reciclatge o reutilització de residus de construcció són dels mes baixos d'Europa.

En aquest article s'analitza quin és la situació actual de la gestió de residus de construcció en l'Estat Espanyol, el marc normatiu que la regeix, i es plantegen una sèrie d'estratègies de millora per a avançar cap a un escenari més sostenible.