Curs sobre la protecció front a l'exposició al radó

26-09-2019

El CAATTEEB organitza un curs sobre la protecció front a l'exposició al radó, que s’iniciarà el proper 16 d’octubre, amb l’objectiu d’avançar-se a les properes novetats que incorporarà el Codi Tècnic de l’Edificació, amb una nova secció en el DB-HS “Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón” i la modificació de la part I del CTE (Capítol 3. Article 13, paràgraf 3), on s’inclourà la nova exigència reglamentària per la qual els edificis han de disposar dels mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada al radó procedent del terreny en els recintes tancats. 
 
Amb aquest curs es pretén aportar els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer el radó i els seus efectes en la salut, capacitant als tècnics per a dissenyar, dimensionar i redactar la solució tècnica més adequada per a la protecció a l’exposició al radó.
 
Enllaç al curs sobre protecció front a l'exposició al radó: https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/cursos/Pagines/M21801.aspx
 
Altres recursos:
·         Article Sobre el Radó en els edificis: http://informatiu.apabcn.com/blog/rado-en-els-edificis/ 
·         Vídeo sobre el  radó i el DB-HS 6: http://www.csostenible.net/videos/64?locale=ca