Rehabilitació energètica de la façana sud d’un edifici plurifamiliar d’habitatge social de 3 plantes i 6 habitatges de Sant Quirze del Vallès

Vista general de la promoció Ronda Arraona 29-31 abans de la intervenció. Fotografia: Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Façana del bloc A abans de la intervenció. Fotografia: Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Façana del bloc A després de la intervenció. Fotografia: Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Vista de la façana una vegada retirades les plaques de façana ventilada deteriorades i rètol informatiu de les obres de rehabilitació energètica dutes a terme a l’edifici. Fotografia: Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Vista de la façana en el procés d’implementació del sistema innovador de façana ADBE. Fotografia: Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Promotor: Agència de l’Habitatge de Catalunya (en el marc del projecte de recerca i innovació PLUG-N-HARVEST del Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Comissió Europea (conveni de subvenció H2020-768735))
 
Disseny arquitectònic i estructural: Consorci del PLUG-N-HARVEST amb el suport d’Entinema
 
Redacció del projecte executiu: Pich-Aguilera Arquitectes SL.
 
Direcció de les obres: Agència de l’Habitatge de Catalunya
Equip de Projectes, Obres i Accessibilitat
 
Constructora: García Faura
Cap de Divisió Residencial
 
Fabricant del sistema: García Faura
 
Acreditació del sistema: Applus Services S.A.
Situació: Bloc A de la promoció Ronda Arraona 29-31
Municipi: Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Zona climàtica: C2
Tipus d’edifici: Residencial d’habitatge social. Plurifamiliar aïllat
Tipus d’intervenció: Rehabilitació de l’envolupant tèrmic i incorporació de fotovoltaica
Plantes/Alçada: PB + 3
Superfície construïda: 403,28 m2
Superfície útil habitable: 347,4 m2
Pressupost d’execució material (PEM): 150.232,47 €
Pressupost d’execució material per a contracte (PEC): 178.776,64 €
Data projecte: maig 2021
Data inici obres: 15 març 2022
Data final obres: 25 maig 2022
Durada treballs: 2,5 mesos aproximadament

Arquitectura

Antecedents
 
La promoció fou construïda l’any 2003. És propietat d’INCASÒL i està gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Està formada per tres blocs rectangulars independents de planta baixa més 3 plantes en alçada situats en forma d’U amb un pati central obert a orientació nord i un total de 30 habitatges més 1 local comercial. 
 
Els habitatges de la promoció estan destinats en la seva totalitat a l’ús social. Per tant, el nivell de renda dels seus usuaris és baix. 
 
Situació de l’edifici abans de la intervenció
 
És una edificació que presentava molts problemes d’humitats, de confort tèrmic (existència de molts ponts tèrmics i finestres amb permeabilitat molt baixa) i de trencament de l’acabat de peces Naturvex de fibrociment en les 3 façanes ventilades que donaven al carrer, raó per la qual s’acordà amb la propietat fer-hi una actuació de correcció de patologies i de millora de l’habitabilitat. 
 
Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es treballà per a una correcta diagnosi de les patologies de la promoció. És per això que tècnics especialistes de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i d’Acció Exterior de l’Agència van fer un estudi exhaustiu per tal de determinar les deficiències existents a resoldre i avaluar les millors opcions per aconseguir la millora dels habitatges, tenint en compte tant factors socials, com ambientals i econòmics. En la diagnosi s’analitzaren, entre d’altres, els consums energètics dels usuaris, mitjançant el seguiment de factures elèctriques i la realització d’enquestes i inventaris, amb l’objectiu de conèixer en detall la problemàtica energètica i social de l’edifici.
 
Amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat dels habitatges i d’incrementar la seva eficiència energètica, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va proposar a la propietat aplicar la solució innovadora de façana multifuncional prefabricada subvencionada en el marc del programa d’innovació de la Comissió Europea H2020-768735  PLUG-N-HARVEST. 
 
Evolució del projecte de rehabilitació
 
Totes les actuacions de rehabilitació del projecte PLUG-N-HARVEST se centraren en el bloc A, concretament en la façana sud, afectant a un total de 6 habitatges (2 per planta), façana que millor s’adapta per superfície i orientació a la ubicació de la solució industrialitzada.
 
La major actuació duta a terme fou la implementació d’un sistema innovador de façana ADBE (Adaptable/Dynamic Building Envelopes) dissenyat pel projecte PLUG-N-HARVEST, que integra conceptes de plug and play, així com d’arquitectura modular i d’economia circular. 
 
El nou sistema de façana, adaptable i modular, està format per elements que poden ser fàcilment desmuntables i intercanviables en cas de necessitat. La tecnologia incorpora elements passius i elements actius. Els passius exerceixen la funció de dotar a l’edifici d’un nou acabat de les façanes, d’aïllar les parts opaques (mur) i les translúcides (finestres i vidres) i de millorar les proteccions solars, tot disminuint la demanda energètica de l’edifici. Els elements actius són mòduls d’acabat de façana formats per panells capaços de generar energia solar fotovoltaica i sensors i controladors, per tal que es pugui fer un ús més eficient de l’energia utilitzada pel mateix edifici i, a més, que es generi energia renovable distribuïda in situ.
 
Concretament, la façana innovadora, que afecta a 101 m2 dels 130 m2 de la façana sud de la promoció, es basa en una estructura d’alumini prefabricada que integra la fusteria de les finestres i els elements d’ombra de la part translúcida, alhora que mòduls fotovoltaics per a la producció d’electricitat. La innovació del sistema rau en el disseny d’un perfil d’alumini capaç d’integrar totes les solucions adoptades per a l’edifici estudiat. Tant en el disseny com en l’elecció dels materials s’han tingut en consideració criteris econòmics (costos de fabricació i d’instal·lació baixos i costos d’operació i manteniment quasi nuls) i d’economia circular (solucions reciclables i ús de materials no tòxics). 
 
Per a la implementació del sistema de façana PLUG-N-HARVEST va ser necessària una adaptació arquitectònica dels mòduls i sistemes (plug and play i ADBE) a les característiques de l’edifici de Sant Quirze del Vallès.
 
Una vegada dissenyat el perfil de la façana ADBE, es creà el motllo per a la seva fabricació. Després d’alguns entrebancs, s’obtingué el perfil amb èxit, enviant-se tot seguit al taller per al muntatge dels panells de la façana i del prototip. 
 
Alhora, també va caldre acreditar la solució per un laboratori independent per tal de verificar les seves prestacions i garantir-ne la qualitat òptima així com el compliment de la normativa vigent i que el grau de maduresa de la tecnologia desenvolupada fos apte per una ubicació en edifici en ús.
 
La solució constructiva i tecnològica innovadora PLUG-N-HARVEST respon a les necessitats següents:
  • És modular i permet reduir el temps d’obra (reduint, així, les molèsties ocasionades als usuaris) i els costos de fabricació (en cas d’aplicar-se a una escala superior), instal·lació i operació respecte a una solució convencional amb adaptació d’energies renovables. 
  • Permet la transformació de les façanes estàtiques convencionals a unes façanes més actives amb la integració d’elements de producció d’energia renovable per a un major confort tèrmic, podent adaptar-se dinàmicament als actius energètics disponibles.
  • Garanteix la seva replicabilitat.
  • Comprèn un elevat índex de circularitat, tant en el disseny com en els materials. Per aquest motiu, recull totes les guies de disseny i indicacions referents a la circularitat plantejades en el marc del projecte PLUG-N-HARVEST.

Materials

Les obres de rehabilitació, amb l’objectiu d’incrementar el grau de circularitat i d’eficiència energètica de la promoció, comportaren la retirada de les façanes ventilades deteriorades, l’increment de l’aïllament tèrmic de totes les façanes (amb la incorporació de solucions passives basades en els principis d’economia circular com ara l’ús d’aïllaments de baix impacte ambiental) i la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica.
 
La façana implementada està composta per 21 mòduls ADBE (àrea total de 101 m2), 9 dels quals tenen un acabat amb panells fotovoltaics de mides diferents, 6 són mòduls dobles tipus finestra-part opaca i els 6 restants són mòduls triples tipus part opaca-finestra-part opaca. Els mòduls ADBE són panells d'alumini muntats que inclouen una capa d'aïllament tèrmic intern (llana de roca amb un gruix de 10 cm) per reduir la pèrdua de calor i panells fotovoltaics exteriors de silici amorf per generar electricitat (amb una potència instal·lada fotovoltaica de 6,22 kWp). L'aïllament tèrmic i els panells fotovoltaics només s'instal·laren en els elements opacs. En els mòduls amb finestra, aquests integraren persianes automàtiques metàl·liques i finestres de doble vidre amb càmera interna de gas argó i marc d’alumini amb trencament de pont tèrmic.
 
La nova façana sud industrialitzada amb el sistema ADBE resultant té una transmitància tèrmica de 0,27 W/m2K (mòduls opacs) i de 1,18 W/m2K (mòduls amb finestres). Els valors són inferiors a les U màximes exigides pel document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació (0,49 W/m2K i 2,1 W/m2K, respectivament).
 
L'energia generada es distribuirà equitativament a tots els habitatges de l'immoble en la modalitat d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedent.

Energia

Consums previs actuació
 
Energia primària no renovable: 257,5 kWh/m2·any
 
Emissions de diòxid de carboni: 43,6 kgCO2/m2·any
 
Demanda d'energia per a calefacció: 105,3 kWh/m2·any
 
Demanda d'energia per a refrigeració: 8,6 kWh/m2·any
 
Demanda d'energia total: 113,9 kWh/m2·any
 
Consums posteriors actuació
 
Energia primària no renovable: 86,7 kWh/m2·any
 
Emissions de diòxid de carboni: 14,7 kgCO2/m2·any
 
Demanda d'energia per a calefacció: 70,0 kWh/m2·any
 
Demanda d'energia per a refrigeració: 4,3 kWh/m2·any
 
Demanda d'energia total: 74,3 kWh/m2·any
 
Estalvis assolits
 
Energia primària no renovable: 66,3%
 
Emissions de diòxid de carboni: 66,3%
 
Demanda d'energia per a calefacció: 33,5%
 
Demanda d'energia per a refrigeració: 50,0%
 
Demanda d'energia total: 34,8%
 

NOTA: Encara que l’objecte de l’actual cas d’estudi s’ha centrat únic i exclusivament en el producte de façana innovadora PLUG-N-HARVEST (façana sud), la realitat és que en l’edifici en qüestió s’ha dut a terme un reforma integral que va molt més enllà, on s’han aïllat tota la resta de façanes, resolt ponts tèrmics, substituït radiadors elèctrics per bomba de calor aerotèrmica i incorporat més energia solar fotovoltaica. Així, és important deixar clar que el certificat energètic presentat com a “posterior a l’actuació”, contempla totes aquestes actuacions, i no només la façana innovadora. De contemplar només la façana innovadora, lògicament, els resultats i estalvis obtinguts no serien tan rellevants.

Certificacions

Certificació energètica
 
Inicialment l'edifici disposava d'una qualificació G (257,5 kWh/m2·any) i E (43,6 kgCO2/m2·any) en  consum d'energia primària no renovable i emissions de diòxid de carboni, respectivament. Amb la rehabilitació energètica es va pujar fins a la D (86,7 kWh/m2·any) i C (14,7 kgCO2/m2·any), millorant tres i dues lletres, respectivament.