Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Registrar un producte en el programa DAPconstrucción®

Les DAPcons® tenen una validesa de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que poden produir una variació de l’impacte ambiental en el rang d’entre el 5i el 10% del producte afectat per la DAPcons®, l’organització n’haurà d’informar a l’administrador i posar en marxa una revisió.

Procediment per registrar un producte

Les organitzacions que vulguin registrar un producte en el programa DAPconstrucción® han de ser afiliades i:

 1. Contactar amb l’administrador del Programa (CAATEEB) per obtenir el procediment de desenvolupament d’una DAPcons® i les Regles de Categoria de Producte (RCP) aplicables al seu producte. En el suposat que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP per al producte concret, farà falta posar en marxa el procediment per a la seva creació, o bé utilitzar les RCP genèriques, prèvia aprovació de l’administrador del programa.
 2. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. L’informe de l’ACV seguirà el format determinat per les RCP.
 3. Redactar un esborrany de la DAPcons® a partir de l’estudi d’ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.
 4. Procedir a la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat.
 5. Una vegada finalitzada la verificació, si el resultat és positiu, l’organització haurà de presentar a l’administrador del Programa (CAATEEB) tota la documentació necessària i d’acord amb els models establers: DAPcons® informe de verificació i informe d’ACV.
 6. Inscripció de la DAPcons® en el registre oficial del Programa, previ pagament de la quota corresponent.

Esquema DAPcons

Quota per certificar un producte DAPcons®:

Tramitació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa: 5 anys

 • Primera DAPcons® 1.200 €
 • Segona DAPcons® 600 €
 • Tercera DAPcons® 450 €
 • Quarta i següents DAPcons® 300 €

Renovació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa 5 anys

 • Primera DAPcons® 600 €
 • Segona DAPcons® 325 €
 • Tercera DAPcons® 250 €
 • Quarta i següents DAPcons® 175 €


Registre

Sol·licitud de registre