DIBA publica la guia “Integració de criteris per a l’avaluació de l’impacte sobre la salut en l’avaluació ambiental estratègica”

15-11-2021

S’estima que al voltant del 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari convencional. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 23% de les morts arreu del món estan relacionades amb el medi ambient. Aquesta xifra podria reduir-se si s’uneixen esforços per connectar la salut i la planificació urbanística per tal d’assolir un urbanisme més saludable.
 
Establir unes bases en el model urbà que prioritzi la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans és fonamental per minimitzar els factors que condicionen gran part de les malalties que patim.
 
Per tal de tractar d’incorporar criteris clau per a la salut en l’avaluació ambiental dels plans urbanístics, la Diputació de Barcelona fa temps que busca sinèrgies entre altes àrees o serveis i sota la coordinació conjunta dels àmbits de Salut Pública i Urbanisme, han elaborat la guia Integració de criteris per a l'avaluació de l'impacte sobre la salut en l'avaluació ambiental estratègica.
 
La guia estableix les orientacions tècniques per tal que els equips redactors dels documents d'avaluació ambiental dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) considerin la salut de manera transversal i continuada al llarg del procediment, però que també pugui servir com a document d’interès per al conjunt de professionals implicats en la elaboració de plans territorials i urbanístics.
 
D’entre les orientacions per fomentar uns principis d’urbanisme saludable, la guia en cita:
 • L’ús mixt del sòl, oferint un ampli i divers ventall d’oportunitats i espais per satisfer les necessitats de la vida quotidiana: la feina, les compres, l’educació, la salut, la cultura i l’oci.
 • Una estructura de ciutat amb una densitat mitjana, amb centres d’activitat diversos.
 • Una xarxa viària que connecti els diferents barris i nuclis poblacionals i que faciliti l’accés als espais oberts per a la pràctica d’esports i activitats d’oci, amb prioritat per a vianants i ciclistes, amb bons circuits que permetin accedir directament a destinacions clau i al transport públic.
A la guia trobareu eines i recomanacions per tal de considerar l’avaluació ambientat en els POUM’s segons els següents aspectes clau:
 • Model territori urbà: definir i analitzar les implicacions ambientals del territori afectat.
 • Qualitat de l’aire: verificar l’existència de contaminants i les fonts responsables als quals la població n’està exposada.
 • Qualitat acústica: valorar la població exposada a nivells de soroll nocius per a la salut.
 • Espais oberts i espais lliures: introduir el concepte d’infraestructura verda segons les recomanacions de la guia.
 • Cicle de l’aigua: garantir que s’analitza el subministre i qualitat de l’aigua a la població.
 • Riscos naturals i tecnològics: garantir la seguretat de les persones de possibles riscos naturals.
 • Canvi climàtic: caldrà incidir en l’afectació sobre la salut derivada d’alguns efectes previsibles que ja es van percebent del canvi climàtic (p. exemple morts associades als cops de calor).
 • Residus i materials: identificar de forma més clares el sistema de recollida, gestió i tractament de residus generats en l’àmbit municipal, per tal d’evitar efectes greus en la salut de la gent.
 • Socioeconomia: analitzar les característiques socioeconòmiques de la població per identificar necessitats socials actuals i futures per tal d’assegurar el benestar de la població.