El Clúster da Pizarra de Galicia renova la seva DAPcons® sectorial de pissarra natural mantenint així el seu compromís amb l' anàlisi de cicle de vida en el sector de l' edificació

24-01-2022

Clúster da Pizarra de Galícia és una agrupació d'empresa del sector pissarrer que reuneix a més de 40 empreses dedicades a l'extracció, a l'elaboració i a la comercialització de pissarra.

Amb la voluntat de renovar el seu compromís amb la sostenibilitat en el sector de l' edificació ha registrat la DAPcons®.c-004.105 sectorial per al producte Pissarra Natural.

El principal ús recomanat per a aquest producte és el de revestiment per a cobertes gràcies a les seves propietats d' impermeabilitat, resistència a les gelades, resistència a flexió i la seva durabilitat.

Per donar a conèixer una mica més la informació continguda en aquest tipus de documents aportem el següent paràgraf extret directament de les etapes A1 i A2:

"La pissarra és una roca metamòrfica d'origen sedimentari, els seus principals components són el quars, la sericita i minerals del grup de la clorita. 

És un material natural, que s' extreu directament dels jaciments.

Abans d' arribar al filó de pissarra, es realitzen treballs de desmunt d' estèril que són els recobriments que s' han d' extreure per poder extreure la pissarra.

Després de realitzar les operacions de desmunt, comença l' extracció del producte. La pissarra s'extreu en grans blocs que són tallats amb fil de diamant. Posteriorment, els blocs són transportats en camió fins a la nau de transformació de la pedrera."

L' empresa Cupa Innovación SLU ha estat l' encarregada d' elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITeC. Té validesa fins al 03/12/2026 i està basada en la cRCP-004. "Productes de pedra natural i àrids".

Totes aquestes són Declaracions Ambientals de Producte "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucció® va néixer l' any 2008 amb l' objectiu d' aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l' anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre' s amb la millora ambiental.