Knauf registra les DAPcons® 100.106, 100.107, 100.108 i 100.109 de Placa de Guix Laminat Knauf

11-02-2022

Knauf és una empresa fundada a Alemanya el 1932, els principis són la innovació, la qualitat i el servei. Avui dia és líder mundial en la fabricació de plaques de guix laminat i productes per a la construcció en sec. És, a més, un dels principals fabricants de materials d'aïllament tèrmic i acústic.

Per tal de mesurar el impacte dels seus productes en el seu entorn, ha registrat les següents DAPcons® de producte específic:

  • DAPcons.100.106 de Placa de Guix Laminat Knauf Alta Duresa tipus DI de 12,5 mm
  • DAPcons.100.107 de Placa de Guix Laminat Knauf Alta Duresa tipus DI de 15 mm
  • DAPcons.100.108 de Placa de Guix Laminat Knauf Alta Duresa tipus DI de 18 mm
  • DAPcons.100.109 de Placa de Guix Laminat Knauf Maciza tipus DFH2 de 20 mm
Els producte certificats son, en el cas de les DAPcons 100.106, 100.107 i 100.108, la placa de guix laminat Knauf Alta Duresa de diferents gruixos revestida amb làmines de cel·lulosa per ambdues cares, per utilitzar en qualsevol espai interior on es requereixi una major resistència superficial; i en el cas de la DAPcons 100.109, placa de guix laminat Knauf Maciza de 20 mm de gruix revestida amb làmines de cartró per ambdues cares, per a la realització d' envans de tancament d' ascensors o patinets.

L’ACV per desenvolupar aquesta DAPcons és de tipus "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals de les solucions constructives tenint en compte totes etapes: fabricació, construcció, ús fins al final de vida.

Les plaques de guix laminat Knauf estan classificades A+ en base a la norma francesa "Décret nº 2011-321 du 23 mars 2011 (NOR: DEVL1101903D) i el decret de 19 d'abril de 2011 (NOR: DEVL1104875a)", referent al etiquetat de las emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) dels productes de construcció, recobriments de paret o sòl i pintures i vernissos. L' assaig està basat en la ISO 16000 i les substàncies nocives que avalua són: formaldehids acetaldehids, toluè, tricloroetilè, xilens, trimetilbenzè, diclorobenzè, etilbenzè, butoxietanol i estriol. Per conèixer més sobre les implicacions amb la salut de totes aquestes substàncies recomanem la revisió d’aquesta notícia de l’Agenda de la Construcció Sostenible.

Les DAPcons® han estat realitzades per Sandra Trujillo Navas, de Knauf GmbH Sucursal a Espanya, i han estat verificades per Marcel Gómez, verificador acreditat pel Programa DAPconstrucción®. Tenen validesa fins el 10 de gener de 2027 i estan basades en la Regla de Categoria de Producte RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 3. 2021.05.27.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l' any 2008 amb l' objectiu d' aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l' anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre' s amb la millora ambiental.