L’ultim estudi del CGATE mostra l’estat de la qualitat de l’aire a l’interior dels habitatges espanyols

1-04-2022

El Consejo General de la Arquitectura Técnica d’Espanya (CGATE) en col.laboració amb la Universitat Politècnica de Madrid ha publicat un estudi sobre la qualitat de l’aire interior (QAI) a als habitatges espanyoles. Per tal de portar a terme aquest estudi, s’han escollit un total de 31 habitatges mostra de diverses regions del país, en les quals s’ha pres mostres de l’aire durant un període de 9 dies per obtenir la concentració de CO2 (principal paràmetre per a mesurar la QAI) en aquelles estances en las que o be hi passem un major nombre d’hores o be s’hi concentra un major nombre de persones com són les sales d’estar i els dormitoris.
 
Per tal de poder establir un criteri de valoració dels resultats obtinguts, s’han considerat uns nivells de salubritat segons la concentració de CO2 obtinguda, basats en les normatives de referència (CTE-DB-HS3, UNE 17133-2:2014 i la NTP 549), fixant  com a valors límit de CO2 “saludable” en 900 ppm (parts per milió), “desfavorable” per sobre de les 900 ppm, “preocupant” a partir de les 1600ppm, “greu” a partir de les 2.500 i “molt greu” si supera les 5000ppm. 
 
De les dades obtingudes, l’estudi conclou que la majoria de les estances mostrejades superen el llindar “saludable”, especialment les zones de dormitori, essent durant la nit, quan es donen els nivells més desfavorables, especialment si es manté la porta tancada de l’estança. 
 
Factors com el número de persones per estança, any de construcció, ubicació, superfície de l’habitatge, així com l’estat i l’hermeticitat de les finestres, han estat claus a la hora de seleccionar les mostres per interpretar i valorar els resultats. Així mateix, els habitatges més afectades, les de menor superfície i major densitat d’ocupació i les que disposen de millors tancaments en els finestres.
 
Davant les dades exposades per l’estudi i les evidencies sobre els efectes nocius per a la salut de la contaminació de l’aire tant dels exteriors com dels interiors, és evident que cal fomentar la construcció i rehabilitació dels edificis amb criteris saludables que afavoreixin el benestar i la salut dels usuaris.