PanelSystem registra dues DAPcons® per a sistemes d’envans i mitgeres

25-11-2020

PanelSystem, empresa especialitzada en la fabricació de sistemes d’envans i mitgeres de panells de guix, ha registrat la DAPcons®.100.021 de sistema d’envans de panells de guix, reforçats amb fibra de vidre i cel·lulosa de paper, i la DAPcons®.100.022 de sistema de particions de panells de guix reforçats amb fibre de vidre i cel·lulosa de paper.

La DAPcons®.100.021 es tracta d'un sistema d'envans compost per panells industrialitzats de guix de 7 cm o 9 cm de gruix reforçats amb fibra de vidre, d'alçada variable fins 2,97m i amb solució específica per a alçades de 4,60m, composta per panells alleugerats de guix reforçats amb fibra de vidre i cel·lulosa de paper. Els panells tenen forma paral·lelepipèdica amb un encadellat en els cants laterals per aconseguir l'acoblament dels mateixos. En les unions dels panells amb els forjats es col·loca un producte d'escuma de poliuretà reticulat químicament de 70 kg/m3.

La DAPcons®.100.022 es tracta d’una partició de dues fulles de panells de guix reforçats amb fibres (TC7 / TC7, TC7-TC9 o TC9-TC9) separades per una càmera de 50 mm de gruix en la qual es col·loquen dos membranes acústiques de 2 mm i 3,25 kg/m2 separades per una capa de llana geotèxtil de 40 mm i 50 kg/m2. En les unions dels panells amb els forjats o altres elements constructius (pilars, fachadae, etc.) s'interposen bandes de 15 mm de poliestirè elastificat excepte a terra, on es col·loca un producte es col·loca un producte d'escuma de poliuretà reticulat químicament de 70 kg/m3.

L'empresa ReMa-INGENIERÍA, S.L. ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® que han estat verificades per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Tenen validesa fins el 21 de juliol de 2025 i està basada en la Regla de Categoria de Producte RCP 100 Productes de construcció en general. Versió 2. 29-02-2016

Aquest ACV és "del bressol a la tomba", és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals de les solucions constructives tenint en compte les totes etapes: des de fabricació, construcció, ús fins al final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.