La Viuda registra 2 DAP tipus producte mitjà de les seves lames de PVC i alumini per a fabricació de persianes

29-07-2021

La Viuda és una firma internacional d'origen alacantí que fabrica i comercialitza solucions de protecció solar destinades a la construcció i a l'arquitectura. La seva aposta ferma per la innovació li han permès créixer d'una manera contínua des de l'any de la seva fundació, 1928.

La companyia no només ofereix producte final d'alta qualitat llest per a ser instal·lat, sinó que posa tot el seu saber fer a disposició de la resta de fabricants de persianes que ho desitgin mitjançant productes com les lames per persiana objecte d'aquestes DAP.

Les DAP registrades al programa DAPcons han estat les següents:

• DAPcons®.100.052, lames d'alumini per a la fabricació de persianes.
• DAPcons®.100.053, lames de PVC per a la fabricació de persianes.

L'ACV sobre el qual es concedeix aquesta DAP és de tipus "bressol a porta". Abasta les etapes A1 extracció i processat de matèries primeres; A2 transport a fabricant i A3 fabricació del producte.

S'han utilitzat dades específiques de la planta de La Viuda (Sax - Alacant) corresponent a l'any 2019 per inventariar l'etapa de fabricació, és a dir, la major qualitat de dades possibles.

El producte inclòs no allibera substàncies perilloses en l'aire interior, terra i aigua durant la fase d'ús. Tampoc conté substàncies incloses a la llista candidata de substàncies molt preocupants sotmeses a autorització (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation) de l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics.

Pel que fa als residus generats en fàbrica, aquests estan inclosos com a residus no perills a la Llista europea de residus amb els següents codis LER: 17 04 02 Alumini i 17 02 03 Plàstic i cartró.

L'empresa ETRES, ha estat l'encarregada de realitzar l'anàlisi de el cicle de vida dels productes i la redacció aquestes DAPcons® que, posteriorment, han estat verificades per ITeC. Tenen validesa de cinc anys, fins 2026, i es basen en les Regles de Categoria de productes de construcció RCP100.

El Programa DAPcons® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricants que volen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre amb la millora ambiental.