Toxicitat dels productes de la construcció

Els productes de la construcció, així com la gran majoria de productes fabricats, contenen substàncies que poden ser tòxiques tant per al medi ambient com per a la salut humana. La reducció o eliminació d’aquestes substàncies és clau: d’una banda, en la transició cap a una economia circular, que permeti la reutilització i el fàcil reaprofitament dels materials un cop aquests esdevenen residus; i de l’altra, en l’ànim de fer que els espais interiors siguin zones segures lliures de tòxics.